TEK­NIK MED FÖRHINDER

Forskning & Framsteg - - Frågor Svar -

De sto­ra för­hopp­ning­ar­na på CCS har hit­tills kom­mit på skam, fram­för allt be­ro­en­de på eko­no­mis­ka och ­po­li­tis­ka fak­to­rer. CCS be­hö­ver ­kom­bi­ne­ras med dy­ra ut­släpps­rät­ter (el­ler tvång) för att bli lön­samt – så att det kos­tar mer att släp­pa ut kol­di­ox­i­den till at­mo­sfä­ren än att lag­ra den. Det finns bå­de för- och nack­de­lar med CCS. Här lis­tar vi någ­ra av dem.

Att in­fö­ra CCS i stor ska­la kom­mer att ta lång tid och kos­ta myc­ket.

CCS för­läng­er sam­häl­lets be­ro­en­de av fos­si­la bräns­len.

CCS har än­nu in­te de­mon­stre­rats i sin hel­het i stor ska­la.

CO -lag­ring un­der land mö­ter of­ta hårt lo­kalt mot­stånd. 2

Jor­dens kol­re­ser­ver är enor­ma och ett glo­balt stopp för kol­kraft kan vi­sa sig omöj­ligt att upp­nå. Då är CCS en­da vä­gen till mins­ka­de ut­släpp.

CCS un­der­lät­tar för fat­ti­ga eko­no­mi­er med fos­si­la till­gång­ar att fort­sät­ta ut­veck­las.

Al­la de­lar av CCS har de­mon­stre­rats. CO -lag­ring 2 i Nord­sjön har t.ex. på­gått i fle­ra de­cen­ni­er.

CCS kan kom­bi­ne­ras med biobräns­len för att ge­ne­re­ra ne­ga­ti­va ut­släpp, vil­ket tro­li­gen be­hövs för att upp­nå 1,5- gra­ders­må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.