Val­rö­rel­ser vi minns Svens­ka val­rö­rel­ser

Forskning & Framsteg - - Böcker -

Lars Nord & Jesper Ström­bäck San­térus för­lag

Val­rö­rel­sen när­mar sig och det gäl­ler att lä­sa på. I den­na bok har två me­di­e­fors­ka­re grans­kat ”väl­ja­re, me­di­er och par­ti­er un­der 2000-ta­let”, som un­der­ti­teln ly­der. De ur­skil­jer tre tyd­li­ga tren­der i de fy­ra se­nas­te val­rö­rel­ser­na: pro­fes­sio­na­li­se­ring, me­di­a­li­se­ring och mark­nads­o­ri­en­te­ring. Par­ti­er­na har tving­ats an­pas­sa sig till des­sa för­änd­ring­ar, sam­ti­digt som vi väl­ja­re har bli­vit allt mer flyk­ti­ga och otrog­na. Des­sa tren­der lär san­no­likt fort­sät­ta.

Men – på­pe­kar fors­kar­na – än så länge finns ing­en an­led­ning till alar­mism för hur in­ter­net och so­ci­a­la me­di­er på­ver­kar den po­li­tis­ka de­bat­ten. Den må va­ra yvig och po­la­ri­se­rad på nä­tet, men den sto­ra ma­jo­ri­te­ten väl­ja­re har en va­ri­e­rad me­di­e­kon­sum­tion.

Det kan nog än­då bli en spän­nan­de val­rö­rel­se i år. Av Hen­rik Hö­jer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.