Hans Ros­ling bril­je­rar

Forskning & Framsteg - - Böcker -

Fact­ful­ness Hans Ros­ling med An­na Ros­ling Rönnlund och Ola Ros­ling Na­tur & Kul­tur

Jag har in­ter­vju­at Hans Ros­ling, hört ho­nom fö­re­lä­sa och sett det mesta med ho­nom på Youtu­be. Och läst hans själv­bi­o­gra­fi (re­cen­se­rad i F&F 1/2018). Så jag trod­de in­te att jag skul­le bli så över­ras­kad av den­na bok. Men jag ha­de helt fel. Boken är fylld med su­ve­rä­na ex­em­pel på hur lätt vi tän­ker fel, hur vi lätt upp­fat­tar sta­tistik fel och hur vå­ra in­stink­ter får oss att miss­för­stå el­ler rent av av­fär­da re­le­vant in­for­ma­tion.

Un­der­ti­teln är ”Tio knep som hjäl­per dig att för­stå värl­den”, och boken bör egent­li­gen lä­sas av al­la. På kö­pet får man en mängd sta­tistik över hur värl­den har för­bätt­rats, men be­håll­ning­en är in­sik­ter­na om vå­ra men­ta­la spär­rar. Om vi blir med­vet­na om dem blir de lät­ta­re att han­te­ra. Läs! Av Hen­rik Hö­jer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.