Ag­gres­si­vi­te­ten styrs av en­sta­ka hjärn­cel­ler

Svens­ka fors­ka­re har hit­tat ett sätt att star­ta och stop­pa ag­gres­si­va be­te­en­den hos möss. Ett få­tal hjärn­cel­ler av­gör om en si­tu­a­tion blir våld­sam el­ler in­te.

Forskning & Framsteg - - Innehåll 7/ 2018 -

En mus­han­ne som får säll­skap av en an­nan han­ne i sin hem­bur bru­kar gå till an­grepp. Stri­den gäl­ler ter­ri­to­ri­et. Nu har fors­ka­re vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet lyc­kats stop­pa så­da­na slags­mål på ett ögonblick, ge­nom att dämpa den elekt­ris­ka ak­ti­vi­te­ten i ett re­la­tivt okänt knip­pe nerv­cel­ler långt ner i an­gri­pa­rens hjär­na, så kal­la­de Pmv-cel­ler. När fors­kar­na i stäl­let ak­ti­ve­ra­de sam­ma cel­ler hos en frid­full mus gick den till at­tack.

Fors­kar­na an­vän­de nå­got som kal­las op­to­ge­ne­tik, en me­tod som gör det möj­ligt att sty­ra ut­val­da cel­ler i hjär­nan i re­al­tid med la­ser­ljus via en fi­ber­ka­bel ge­nom skall­be­net.

– Ef­fek­ten är dra­ma­tisk, sä­ger Christi­an Bro­ber­ger, hjärn­fors­ka­re vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

Aggres­sion är ett viktigt be­te­en­de hos män­ni­skan och al­la and­ra djurar­ter, bland an­nat för att eta­ble­ra hackord­ning­en mel­lan in­di­vi­der.

I ett ex­pe­ri­ment fick två möss mö­tas i en tun­nel så trång att ing­en av dem kun­de vän­da. I det lä­get fort­sät­ter en do­mi­nant han­ne fram­åt, me­dan en un­der­ord­nad bac­kar. Sam­ma hackord­ning gäl­ler var­je gång de möts. Christi­an Bro­ber­ger och hans med­ar­be­ta­re kun­de kas­ta om rol­ler­na ge­nom att sti­mu­le­ra Pmv-cel­ler­na hos den un­der­ord­na­de han­nen, och sam­ti­digt dämpa dem hos den do­mi­nan­te. Två vec­kor se­na­re var det nya styr­ke­för­hål­lan­det kvar – trots att fors­kar­na ge­nom­för­de det upp­föl­jan­de testet ut­an att mixt­ra med dju­rens hjärn­cel­ler.

Aggres­si­vi­tet mel­lan män­ni­skor är mer in­veck­lat. Våld är of­ta kopp­lat till sam­häl­lets nor­mer, per­son­li­ga er­fa­ren­he­ter och oli­ka for­mer av miss­bruk. Men Christi­an Bro­ber­ger tror att de nya rö­nen om ag­gres­sio­nens neuro­bi­o­lo­gi hos möss i för­läng­ning­en ock­så kan på­ver­ka oss män­ni­skor.

– Man kan spe­ku­le­ra i om nå­got lä­ke­me­del kan dämpa ak­ti­vi­te­ten i Pmv-cel­ler, sä­ger han.

Han hop­pas ock­så att forsk­ning­en om nerv­cel­ler kopp­la­de till aggres­si­vi­tet ska bi­dra till bätt­re be­te­en­de­te­ra­pi­er för per­so­ner som lätt tar till våld.

De nya re­sul­ta­ten pub­li­ce­ras i tid­skrif­ten Na­tu­re Neu­rosci­ence. Av Per Snaprud

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.