Utgrävning av ett blod­bad

Un­der som­ma­ren upp­täck­tes ske­lett­de­lar från yt­ter­li­ga­re tre ihjälslagna per­so­ner vid Sand­by borg på Ölands ost­kust. Ar­ke­o­lo­ger­nas bild av den mas­sa­ker som äg­de rum i FORNBORGEN för över 1 500 år se­dan blir allt mer de­tal­je­rad.

Forskning & Framsteg - - Oktober/2018 - Av HEN­RIK HÖ­JER Fo­to DANIEL LINDSKOG

För den som kom­mer till Sand­by borg vid ut­kan­ten av Al­va­ret finns in­te myc­ket att se, jäm­fört med Ölands långt mer kän­da forn­bor­gar. Mu­ren in­till stran­den har sjun­kit ihop till ett ovalt sten­rö­se och det en­da som på­min­ner om trak­tens våld­sam­ma histo­ria är någ­ra knapp­hän­di­ga skyl­tar från Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet.

Men se­dan fle­ra år på­går en ar­ke­o­lo­gisk utgrävning här un­der de­lar av som­mar­halv­å­ret och det man hit­tat ty­der på att al­la bor­gens in­vå­na­re har bli­vit ihjälslagna på ett myc­ket bru­talt sätt. Hit­tills har ba­ra un­ge­fär nio pro­cent av om­rå­det un­der­sökts. Den här som­ma­ren upp­täck­te ar­ko­lo­ger­na yt­ter­li­ga­re tre in­di­vi­der, varav en var ett barn.

– Vi hittar ihjälslagna människor överallt, sä­ger He­le­na Victor, som är ar­ke­o­log och en­hets­chef på Mu­sei­ar­ke­o­lo­gi syd­ost på Kal­mar läns mu­se­um, och an­sva­rig för ut­gräv­ning­ar­na se­dan de in­led­des.

Hit­tills har kvar­le­vor från om­kring 30 in­di­vi­der upp­täckts. Al­la bär spår av våld – fle­ra i form av ska­dor från trub­bigt våld mot hu­vu­det. Ar­ke­o­lo­ger­na miss­tän­ker att det kan fin­nas hund­ra­tals of­fer kvar på plat­sen.

– Bil­den vi ha­de ti­di­ga­re har för­stärkts. Jag tror att det­ta var en del i ett in­bör­des­krig på Öland, sä­ger He­le­na Victor.

Mas­sa­kern ver­kar ha skett i slu­tet av 400-ta­let, kort ef­ter Väst­roms fall år 476, som led­de till om­fat­tan­de makt­kam­per runt om i Eu­ro­pa, även i söd­ra Skan­di­na­vi­en. Ström­men av guld­mynt från ro­mar­ri­ket slu­ta­de tvärt vid den­na tid.

– Vi tror att trak­tens be­folk­ning­en flyt­ta­de in i bor­gen i ti­der av oro och då tog med sig hus­ge­råd och kre­a­tur. Se­dan bod­de de där en tid, högst ett par må­na­der. Där­ef­ter an­greps de och al­la som dö­da­des läm­na­des på plat­sen som de fal­lit, sä­ger He­le­na Victor.

Krop­par­na har hit­tats i hu­sen och på forn­bor­gens ga­tor. Det är rester av bå­de späd­barn och vux­na män. Men än så länge har ar­ke­o­lo­ger­na in­te fun­nit spår ef­ter kvinn­li­ga of­fer, trots att späd­bar­nen ty­der på att det fun­nits kvin­nor där.

– Någ­ra av män­nen som bod­de där ha­de tro­li­gen va­rit le­go­sol­da­ter i ro­mers­ka ar­mén. Vi tror att al­la mynt vi hit­tat kan va­ra be­tal­ning. Så­da­na ger­mans­ka män be­skrivs i ro­mers­ka käl­lor, och de­ras va­pen och klä­der och and­ra till­hö­rig­he­ter stäm­mer över­ens.

Bor­gen har en yta på om­kring 5 000 kvadrat­me­ter och ska ha rymt 53 hus och mu­rar­na var tro­li­gen 4–5 me­ter höga.

Sto­ra mäng­der fö­re­mål har hit­tats, ef­tersom fornborgen av allt att dö­ma över­gavs ef­ter mas­sa­kern och allt då läm­na­des som det var. Plat­sen kan där­för ge en ögon­blicks­bild av li­vet på söd­ra Öland för 1 500 år se­dan. Ar­ke­o­lo­ger­na har till ex­em­pel hit­tat rester av nyslak­ta­de lamm och spå­ren av en halv sill in­till en eldstad.

– I som­ras hit­ta­de vi bland an­nat tre man­schett­knap­par. De var högs­ta mo­de för 1 500 år se­dan och hör­de för­mod­li­gen till en man­lig tu­ni­ka, sä­ger He­le­na Victor.

Myc­ket pe­kar på att mas­sa­kern ut­för­des av en över­läg­sen fi­en­de, ef­tersom mer­par­ten av ska­dor­na in­te är ty­pis­ka för strid. Det finns även rester av djur, som an­ting­en slogs ihjäl el­ler som läm­na­des och se­dan svalt ihjäl.

– Ing­et ty­der på ett an­fall från ha­vet, el­ler en plund­rings­räd. Det­ta var nå­got an­nat. Många vär­de­ful­la sa­ker är kvar­läm­na­de. Vid en plund­ring skul­le man ha tagit dju­ren. Tro­li­gen hand­la­de det om hämnd el­ler en makt­ma­ni­fes­ta­tion. Att in­te be­gra­va krop­par­na var dess­utom en för­ned­ring och en upp­vis­ning för om­värl­den, sä­ger He­le­na Victor.

Län­san­tik­va­rieäm­be­tet in­led­de pro­fes­sio­nel­la un­der­sök­ning­ar av plat­sen 2010. Då hit­ta­des till en bör­jan smyc­kes­göm­mor med spän­nen. Se­dan in­led­des mer om­fat­tan­de ut­gräv­ning­ar, som av­slö­ja­de sto­ra mäng­der obrän­da män­ni­sko­ben. Nor­malt kre­me­ra­des lik vid den­na tid, var­för fyn­den tyd­de på att de in­te ha­de dött en na­tur­lig död. Ef­ter då­det tycks ing­en ha när­mat sig plat­sen på myc­ket lång tid.

Re­sul­ta­ten från de ut­gräv­ning­ar som hit­tills gjorts pub­li­ce­ra­des ny­li­gen i tid­skrif­ten An­tiqui­ty. l

BROSCHER AV SILVER OCH BRONS Ar­ke­o­lo­ger­na upp­täc­ker många vär­de­fö­re­mål vid ut­gräv­ning­en, vil­ket in­di­ke­rar att mass­mor­det in­te var en del av ett plund­rings­tåg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.