Tjock av sömn­brist

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - KÄLLA: SCIENCE ADVANCES

En en­da natts va­ken­het på­ver­kar så­väl äm­nes­om­sätt­ning­en i väv­na­der som re­gle­ring­en av genut­tryc­ket hos människor.

Fors­ka­re vid Uppsa­la uni­ver­si­tet har stu­de­rat per­so­ner som hål­lits vak­na en natt och jäm­fört väv­nads­pro­ver från dem med pro­ver från per­so­ner som so­vit. I stu­di­en såg man väv­nads­spe­ci­fi­ka för­änd­ring­ar av dna-me­ty­le­ring och för­änd­ring­ar i de klock­ge­ner som styr väv­na­ders dygns­rytm. Dna-me­ty­le­ring är en me­ka­nism som re­gle­rar huruvi­da ge­ner i krop­pens cel­ler ska va­ra påslag­na el­ler av­stäng­da och den på­ver­kas av så­väl arv som miljö.

I för­sö­ken kun­de fors­kar­na kon­sta­te­ra att fett­väv­na­den för­sö­ker öka fet­tin­lag­ring­en och mus­kel­vävna­den upp­vi­sar tec­ken på ökad ned­bryt­ning – re­dan ef­ter en natts sömn­brist. Sam­ti­digt såg man en mins­kad för­må­ga att ut­nytt­ja det cir­ku­le­ran­de blod­sock­ret och att käns­lig­he­ten för blod­soc­ker var för­säm­rad.

Man kom­mer nu bland an­nat att fort­sät­ta un­der­sö­ka huruvi­da för­änd­ring­ar­na kan nor­ma­li­se­ras av en el­ler fle­ra nät­ters nor­mal sömn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.