Nät­lä­ka­re ökar ris­ken för su­per­go­nor­ré

En lä­ka­re vid ett svenskt sjuk­hus skri­ver via en ne­der­ländsk webb­sajt ut fel medicin och fel dos till ­pa­ti­en­ter han in­te har un­der­sökt. Dess­utom strun­tar han i att föl­ja re­gel­ver­ket kring all­män­far­li­ga sjuk­do­mar. F&F:S Per Snaprud fort­sät­ter sin granskni

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 -

En frå­ga i for­mu­lä­ret hos Dok­te­ron­li­ne ­ly­der: ”Var­för och för vil­ken di­a­gnos be­gär du den ovan nämn­da me­di­ci­nen?” Jag skri­ver att jag har go­nor­ré. Näs­ta frå­ga: ”Har den­na di­a­gnos ställts av en lä­ka­re, och har den­ne lä­ka­re or­di­ne­rat me­di­ci­nen ovan?” Jag klic­kar på nej. For­mu­lä­ret fort­sät­ter med all­män­na häl­so­frå­gor. Och trots att go­nor­ré är en all­män­far­ lig sjuk­dom med an­mäl­nings­plikt och krav på smitt­spår­ning en­ligt smitt­skydds­la­gen, krä­ver Dok­te­ron­li­ne var­ken ett test el­ler ett läkar­be­sök.

– För mig är lä­get glas­klart. Med den här in­for­ma­tio­nen ska lä­ka­ren in­te skri­va ut nå­got re­cept på an­ti­bi­o­ti­ka, sä­ger Mag­nus Une­mo, go­nor­ré­fors­ka­re på Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Öre­bro och chef för Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nens ex­pert­la­bo­ra­to­ri­um för sex­u­ellt över­för­ba­ra in­fek­tio­ner.

Men det gör allt­så Dok­te­ron­li­nes lä­ka­re, som till var­dags ar­be­tar på ett svenskt uni­ver­si­tets­sjuk­hus. Någ­ra dagar se­na­re an­län­der ett post­pa­ket med 1,5 gram azi­tromy­cin i ta­blett­form. Det är in­te ens en kor­rekt be­hand­ling mot go­nor­ré. Den europeiska re­kom­men­da­tio­nen är 2 gram azi­tromy­cin plus en spru­ta med ceft­ri­ax­on. Fel­ak­tig me­di­ci­ne­ring kan le­da till att bak­te­ri­er över­le­ver och ut­veck­lar re­sistens, och att pa­ti­en­ten fort­sät­ter att smit­ta and­ra.

Jag be­ställ­de me­di­ci­nen in­te för att jag behöver den, ut­an för att fort­sät­ta min gransk­ning av hur han­deln fun­ge­rar. Ti­di­ga­re i år köp­te jag an­ti­bi­o­ti­ka mot go­nor­ré från brit­tis­ka Tre­a­ted.com (se Nä­ta­po­tek bäd­dar för su­per­go­nor­ré i F&F 7/2018). En lä­ka­re i Ru­mä­ni­en skrev då ut ett re­cept – och mind­re än ett dygn se­na­re låg me­di­ci­ner­na i min brev­lå­da. Ef­ter en upp­föl­jan­de in­ter­vju med frå­gor om hur lä­ka­ren re­so­ne­ra­de har saj­ten in­fört ett krav på att kun­der­na ska gö­ra det tro­ligt att de har tes­tat sig.

Men nå­got så­dant krav har allt­så in­te Dok­ter­on­li­ne. Där finns hel­ler ing­en in­

for­ma­tion om att en lä­ka­re som miss­tän­ker att en pa­ti­ent har go­nor­ré mås­te an­mä­la fal­let till smitt­skyddslä­ka­ren i sitt lands­ting. Det fram­går in­te hel­ler att lä­ka­ren är skyl­dig att ta pro­ver och se till att en smitt­spår­ning kom­mer igång. Syf­tet med des­sa ru­ti­ner är att hit­ta smitt­käl­lan och yt­ter­li­ga­re per­so­ner som kan ha bli­vit in­fek­te­ra­de, vil­ket är av­gö­ran­de för att för­hind­ra vi­da­re smitt­sprid­ning.

Jag ring­er upp lä­ka­ren som skrev ut an­ti­bi­o­ti­ka till mig via Dok­te­ron­li­ne:

Vo­re det in­te klokt att sä­ga: ”Du bor­de sö­ka lä­ka­re inom den van­li­ga vår­den så att smitt­spår­ning blir av”?

– Ja. Då mås­te vi ska­pa ru­ti­ner för det där i så fall, sä­ger lä­ka­ren.

Tyc­ker du att det är en bra idé att ha en så­dan ru­tin?

– Ja, det mås­te vi ha.

Var­för fanns in­te den ru­ti­nen när du och jag ha­de en kon­takt via den här saj­ten?

– De här gre­jer­na är nya. Vi för­sö­ker he­la ti­den ut­veck­la de här gre­jer­na och det dy­ker he­la ti­den upp nya sa­ker som vi mås­te kol­la och ut­veck­la för att gö­ra det bätt­re och bätt­re.

Du kän­ner till att go­nor­ré är an­mäl­nings­plik­tig en­ligt smitt­skydds­la­gen?

–Ja, sä­ger lä­ka­ren – som in­te har gjort nå­gon an­mä­lan.

Lä­ka­ren bor och ar­be­tar i Ös­ter­göt­land och mås­te föl­ja svensk lag. Britt Åkerlind, smitt­skyddslä­ka­re i Re­gi­on Ös­ter­göt­land, har fått kän­ne­dom om fal­let.

– Jag be­dö­mer att han har bru­tit mot smitt­skydds­la­gen, sä­ger hon.

Britt Åkerlind kom­mer att ha ett mö­te med lä­ka­ren, och över­vä­ger att läm­na ären­det till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, en stat­lig myn­dig­het som bland an­nat grans­kar lä­ka­re och an­nan vård­per­so­nal som miss­tänks för tjäns­te­fel. Av Per Snaprud

Med ett par knapp­tryck kan den mind­re no­gräk­na­de pa­ti­en­ten kö­pa me­di­ci­ner mot all­var­li­ga sjuk­do­mar – ut­an läkar­be­sök. Det­ta ökar ris­ken för an­ti­bi­o­ti­ka­re­sistens och fel­be­hand­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.