Kon­takt­lins är mikro­plast­bov

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - Av Ma­rie Alp­man

Om kontaktlinser ut­sätts för den typ av bak­te­ri­er som an­vänds vid av­loppsre­ning bryts plas­ten i lin­ser­na ned till mind­re bi­tar, som se­dan föl­jer med ut i ha­vet och bi­drar till att öka mäng­den mikro­plast.

Det­ta fram­går av en ame­ri­kansk stu­die som ny­li­gen pre­sen­te­ra­des vid Ame­ri­can Che­mi­cal So­ci­e­tys år­li­ga kon­gress.

Fors­kar­na, som är verk­sam­ma vid Ari­zo­na sta­te uni­ver­si­ty, upp­skat­tar att den to­ta­la mäng­den kontaktlinser som var­je år ham­nar i ame­ri­kans­ka av­lopps­sy­stem upp­går till när­ma­re 10 ton. Si­tu­a­tio­nen kan an­tas se likar­tad ut i de fles­ta and­ra län­der.

Siff­ran byg­ger på en en­kät­stu­die som vi­sar att 15–20 pro­cent av de ame­ri­ka­ner som bär kontaktlinser släng­er si­na lin­ser i to­a­let­ten el­ler vas­ken.

Fors­kar­na upp­ma­nar till­ver­ka­re av lin­ser att åter­vin­na lin­ser­na, el­ler att tyd­ligt in­for­me­ra på pa­ke­tet att lin­ser­na ska släng­as i so­por­na och in­te i av­lop­pet ef­ter an­vänd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.