Tam­het krym­per hjär­nan

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - Av Ka­rin Ska­ger­berg

Att vå­ra hus­djurs­ka­ni­ner är lug­na­re och mind­re räd­da än si­na vil­da ur­sprungsart­frän­der syns i de­ras be­te­en­de, men ock­så i de­ras hjär­nor. Det kon­sta­te­rar en in­ter­na­tio­nell fors­kar­grupp från bland an­nat Uppsa­la uni­ver­si­tet, som har stu­de­rat ka­nin­hjär­nor med hjälp av mag­net­ka­me­ra, MRI.

Fors­kar­na föd­de upp åt­ta vil­da och åt­ta ta­ma ka­ni­ner un­der likar­ta­de för­hål­lan­den och ana­ly­se­ra­de se­dan Mri-da­ta av de­ras hjär­nor. I stu­di­en, som pub­li­ce­rats i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten PNAS, re­do­vi­sas tre tyd­li­ga skill­na­der i hjär­nans ut­veck­ling mel­lan vil­da och ta­ma ka­ni­ner. Tam­ka­ni­ner­na ha­de mind­re hjärna i re­la­tion till sin kropps­stor­lek och en mind­re amyg­da­la, som of­ta be­skrivs som hjär­nans räds­lo­cent­rum. Å and­ra si­dan ha­de de stör­re me­di­al pre­fron­tal­kor­tex, som spe­lar roll för att kon­trol­le­ra räds­lan.

Dess­utom no­te­ra­des skill­na­der i vit hjärn­sub­stans med mind­re my­eli­ni­se­ring hos tam­ka­ni­ner. Fyn­den stäm­mer en­ligt fors­kar­na väl över­ens med be­te­en­de­stu­di­er som vi­sar att tam­ka­ni­ner är mind­re räd­da och in­te har ett li­ka starkt flykt­be­te­en­de som vild­ka­ni­ner, vars star­ka flykt­re­spons är livsnöd­vän­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.