En dold sjö på Mars

Ra­dar­re­flek­tio­ner vi­sar att det finns ­fly­tan­de vat­ten 1,5 kilo­me­ter un­der isen vid Mars söd­ra po­lar­ka­lott.

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - Av An­na Da­vour

Vi vet att det finns fly­tan­de vat­ten på fle­ra plat­ser un­der Antark­tis gla­ciä­ris, här på jor­den. En­ligt en gam­mal hy­po­tes skul­le det på mot­sva­ran­de sätt kun­na göm­ma sig vat­ten ned­bäd­dat un­der isen på pla­ne­ten Mars. Nu har en ita­li­ensk fors­kar­grupp an­vänt sig av ra­dar­mät­ning­ar från ett in­stru­ment på den europeiska son­den Mars Ex­press, som kret­sar runt Mars se­dan 2003. Mät­ning­ar­na vi­sar att det finns en re­flek­te­ran­de yta 1,5 kilo­me­ter un­der isen vid pla­ne­tens syd­pol. Fors­kar­na tol­kar sitt fynd som en un­ge­fär 20 kilo­me­ter bred vat­ten­sam­ling.

Sig­na­len stäm­mer över­ens med det ra­da­re­ko som en­ligt fors­kar­na bör kom­ma från en gränsy­ta mel­lan is och vat­ten, el­ler sna­ra­re mel­lan is och en blöt salt­hal­tig ler­sör­ja. De har tes­tat fle­ra and­ra hy­po­te­ser om re­flek­te­ran­de ma­te­ri­al, men ing­en av dem hål­ler som för­kla­ring.

Sal­ter som finns i dam­met på Mars yta sän­ker frys­punk­ten för vat­ten. Tem­pe­ra­tu­ren be­räk­nas va­ra näs­tan mi­nus 70 gra­der Celsi­us. Sal­tet i kom­bi­na­tion med det höga tryck som rå­der 1,5 kilo­me­ter un­der ytan hål­ler vatt­net fly­tan­de.

Il­lust­ra­tion av Mars Ex­press, som gång på gång har pas­se­rat sam­ma om­rå­de och skic­kat ra­dar­sig­na­ler mot mar­ken. Den in­fäll­da bil­den vi­sar ra­da­re­kot, där blått är star­kast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.