Gra­fen: Mi­no­ri­tets­re­ge­ring­ar

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - KÄLLA: SBS DEMOKRATIRAPPORT 2017.

I Sve­ri­ge är mi­no­ri­tets­re­ge­ring­ar sna­ra­re re­gel än un­dan­tag. ­Den se­nas­te re­ge­ring­en (2014–18), som ha­de mind­re än 40 pro­cent av riks­dags­man­da­ten, till­hör dock en av de sva­gas­te se­dan 1930-ta­let. Gra­fen vi­sar det par­la­men­ta­ris­ka un­der­la­get för re­spek­ti­ve regering se­dan 1917, allt­så den an­del av riks­da­gen (el­ler and­ra kam­ma­ren fö­re 1970) som till­hör­de re­ge­rings­par­ti­et/par­ti­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.