Kvin­nor hej­dar kor­rup­tion

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - Av Hen­rik Hö­jer

Kor­rup­tion är ett om­fat­tan­de pro­blem i sto­ra de­lar av värl­den och även de­mo­kra­tis­ka län­der kan va­ra svårt drab­ba­de. Ti­di­ga­re stu­di­er har vi­sat att kor­rup­tio­nen mins­kar när an­ta­let kvin­nor på makt­po­si­tio­ner i sam­häl­let ökar. Det­ta sam­band har grans­kats nog­gran­na­re i en ny stu­die.

– Vi har ana­ly­se­rat på läg­re ni­vå än na­tio­nell ni­vå. Då får man mer va­ri­a­tion och kan lät­ta­re se möns­ter, sä­ger Le­na Wäng­ne­rud, som är pro­fes­sor i statsvetenskap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Hon är med­för­fat­ta­re till stu­di­en, som byg­ger på en­kätsvar från 85 000 människor i 182 re­gi­o­ner i Eu­ro­pa om ex­em­pel­vis per­son­li­ga er­fa­ren­he­ter av kor­rup­tion.

Ana­ly­sen byg­ger på da­ta över själv­upp­levd kor­rup­tion i var­da­gen och hur stor kor­rup­tio­nen i de of­fent­li­ga sy­ste­men be­döms va­ra. Des­sa två da­ta­ba­ser har se­dan kor­sats med da­ta över kvin­no­re­pre­sen­ta­tion i lo­ka­la par­la­ment, ex­em­pel­vis kom­munal­full­mäk­ti­ge och mot­sva­ran­de po­li­tis­ka för­sam­ling­ar.

– Då ser vi att gra­den av kor­rup­tion mins­kar ju stör­re an­del kvin­nor som finns i de lo­ka­la po­li­tis­ka för­sam­ling­ar­na, sä­ger Le­na Wäng­ne­rud.

Fors­kar­na har kon­trol­le­rat för and­ra tänk­ba­ra för­kla­ring­ar, ex­em­pel­vis ål­der, ut­bild­ningsni­vå, ide­o­lo­gi och för­äld­ra­skap. Ti­di­ga­re har vis­sa fors­ka­re för­kla­rat det­ta möns­ter med att kvin­nor är mind­re risk­be­näg­na. Men Le­na Wäng­ne­rud me­nar att kvin­nor som gör po­li­tisk kar­riär i re­gel är mer risk­be­näg­na än and­ra kvin­nor – samt att det fak­tiskt är ett risk­ta­gan­de att in­te va­ra korrupt i djupt kor­rup­ta mil­jö­er.

I stäl­let kan det en­ligt Le­na Wäng­ne­rud hand­la om att kvin­nor of­ta­re dri­ver po­li­tis­ka frå­gor inom ex­em­pel­vis vård och om­sorg, som byg­ger på att det of­fent­li­ga ska fun­ge­ra bra. Dess­utom kan det be­ro på att gam­la, kor­rup­ta nät­verk bryts upp när kvin­nor kom­mer in i po­li­ti­ken.

– Men jag tror in­te att det finns en enkel quick fix. Det räc­ker in­te med fler kvin­nor i för­sam­ling­ar­na. Det be­hövs ar­be­te på många om­rå­den, ex­em­pel­vis ökad trans­pa­rens och att va­ra tyd­lig med po­li­ti­kers och tjäns­te­mäns oli­ka rol­ler, sä­ger Le­na Wäng­ne­rud.

Stu­di­en är pub­li­ce­rad i Eu­ro­pe­an Jour­nal of Po­li­ti­cal Re­se­arch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.