DET BLÅSER PÅ MARS

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

En stor sand­storm har dra­git fram över Mars yta. Den bör­ja­de i slu­tet av maj och strax fö­re mid­som­mar var he­la pla­ne­ten in­svept i ett dis.

Glo­ba­la sand­stor­mar in­träf­far på Mars med un­ge­fär 6–8 års mel­lan­rum. Den som nu på­går är den störs­ta som har ob­ser­ve­rats hit­tills. Fors­ka­re stu­de­rar stor­men för att lä­ra sig mer om hur väd­ret på Mars fun­ge­rar. Bland an­nat vill de för­stå om sto­ra storm­vä­der le­der till att pla­ne­ten för­lo­rar mer av sin at­mo­sfär än an­nars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.