DÄR­FÖR FAST­NAR NATTFJÄRILEN VID GATLAMPAN

Forskning & Framsteg - - Nu & Då -

l Det kan se ut som att natt­fjä­ri­lar at­tra­he­ras av lam­por­nas sken. Men det är sna­ra­re så att ljuset stör de­ras na­vi­ga­tion, så att de fly­ger fel. En na­tur­lig ljus­käl­la, som må­nen, lig­ger i prak­ti­ken oänd­ligt långt bort, vil­ket be­ty­der att en fly­gan­de fjä­ril kan hål­la rak kurs ge­nom att hål­la en kon­stant vin­keln mot må­nen. Men en gat­lam­pa lig­ger in­te oänd­ligt långt. Den fjä­ril som hål­ler en kon­stant vin­kel till lam­pan kom­mer där­för att fly­ga i cir­kel runt ljus­käl­lan i stäl­let för att hål­la rak kurs. När fjä­ri­len kom­mer fram till lam­pan slu­tar den fly­ga, ef­tersom det till sy­nes blir dag. Om lam­pan in­te släcks för­rän i gry­ning­en är det tro­ligt att fjä­ri­len ald­rig fly­ger igen. Den blir förr el­ler se­na­re ta­gen av rov­djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.