SÅ BLEV NE­DER­LÄN­DER­NA VÄRL­DENS FRÄMS­TA CY­KEL­NA­TION

Forskning & Framsteg - - Färre Män Blir Pappor Får Fler Att Cykla -

Cy­keln var ett van­ligt trans­port­me­del i Ne­der­län­der­na fö­re and­ra världs­kri­get, men från 1950-ta­let tog bi­len mer och mer över även i stä­der­na. Cyk­ling­en mins­ka­de sam­ti­digt som allt fler dö­da­des i tra­fi­ken, sär­skilt barn un­der 14 år. På 1970-ta­let väx­te pro­tes­ter­na mot den då­li­ga tra­fik­sä­ker­he­ten. Sam­ti­digt kom ol­jekri­sen, och som ett led i att mins­ka be­ro­en­det av ol­ja in­för­de den ne­der­länds­ka re­ge­ring­en bil­fria sön­da­gar. I slu­tet av 1970-ta­let för­bjöds bil­tra­fik i många av de gam­la stads­kär­nor­na. Kom­mu­ner­na bör­ja­de byg­ga se­pa­ra­ta cy­kel­vä­gar, cyk­ling­en sköt fart och har fort­satt att ut­veck­las. År 1980 kom den förs­ta na­tio­nel­la cy­kel­pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.