Över­sikts­kurs i astronomi, 7,5 hp

Forskning & Framsteg - - Färre Män Blir Pappor Får Fler Att Cykla -

Här får du en över­sikts­bild av da­gens astronomi. Un­der kur­sens gång be­rörs al­la om­rå­den som in­går i mo­dern astronomi, från vårt eget sol­sy­stem till uni­ver­sums stor­ska­li­ga struk­tur. Vi tar upp det ve­ten­skap­li­ga ar­bets­sät­tet, och tit­tar på in­stru­ment och ob­ser­va­tions­tek­nik. I kur­sen be­hand­las stjär­nor­nas struk­tur och ut­veck­ling, Vin­ter­ga­tan och and­ra ga­lax­er samt uni­ver­sums fö­del­se och ut­veck­ling. På vägen gör vi up­pe­håll vid spe­ci­el­la ob­jekt som pul­sa­rer, kva­sa­rer och svar­ta hål. Kurs­start: ja­nu­a­ri 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.