Na­turkryss­ning till Seychel­ler­na

Forskning & Framsteg - - Amatörerna Hjälper Oss Att Förstå Universum -

Följ med Forsk­ning & Fram­steg på en kryss­ning ge­nom Seychel­ler­nas ar­ki­pe­lag om­bord M/Y Pe­ga­sus. Här blir det dag­li­ga till­fäl­len att ba­da och snork­la i In­dis­ka Oce­a­nens var­ma vat­ten. Var­je dag blir det även land­stig­ning­ar på oli­ka öar för att stu­de­ra jät­tesköld­pad­dor, sto­ra havs­få­gel­ko­lo­ni­er och en­de­mis­ka väx­ter och djur. Det blir gui­da­de vand­ring­ar på öar­na och i ur­sko­gen, världs­ar­vet Val­lée de Mai med den be­röm­da dub­bel­ko­kosnö­ten, värl­dens störs­ta frö.

Un­der den be­kvä­ma kryss­ning­en tar vi oss till någ­ra av värl­dens vack­ras­te tro­pis­ka öar och strän­der, med en unik fau­na och flo­ra. Här har iso­le­ring­en ut­veck­lat många en­de­mis­ka djur och fåg­lar som vi får se på nä­ra håll. Likt ett Ga­la­pa­gos med oräd­da fåg­lar och sto­ra sköld­pad­dor till lands och havs. Öar­na kan nog bäst be­skri­vas som ett grönt pa­ra­dis om­gi­vet av vi­ta strän­der.

På den­na re­sa får vi en hel vec­ka om­bord på M/Y Pe­ga­sus. Vi av­slu­tar re­san med någ­ra stil­la dagar på ön Ma­he för att upp­le­va den kre­ols­ka kul­tu­ren. Färd­le­da­re är de myc­ket kun­ni­ga bi­o­lo­ger­na Has­se Berglund och To­mas Carl­berg, som kom­mer att hål­la fle­ra fö­re­drag om det uni­ka djur­och växt­li­vet samt det ri­ka ma­ri­na li­vet. I sam­ar­be­te med:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.