Din hjär­na är en del av sam­häl­let

Forskning & Framsteg - - Intro -

För fy­ra år se­dan gick de psy­ki­a­tris­ka di­a­gno­ser­na om öv­ri­ga sjuk­do­mar som främs­ta or­sak till sjuk­skriv­ning­ar i Sve­ri­ge. Att drab­bas av psy­kisk ohäl­sa in­ne­bär in­te ba­ra det li­dan­de som själ­va sjuk­do­men för med sig, ut­an det in­ne­bär ock­så en osed­van­ligt lång väg till­ba­ka till ar­bets­li­vet.

En­ligt För­säk­rings­kas­san är psy­ki­a­tris­ka diagnoser för­knip­pa­de med läng­re sjuk­skriv­ning­ar än bå­de hjärt­kärl­sjuk­do­mar och tu­mör­sjuk­do­mar. In­te minst gäl­ler det­ta ut­matt­nings­syndrom. På åt­ta år har an­ta­let sjuk­skriv­ning­ar i ut­matt­nings­syndrom ökat med he­la 600 pro­cent. Nä­ra 40 000 per­so­ner var bor­ta från job­bet på grund av stress för­ra året.

Hjär­nans sjuk­do­mar är in­di­vi­dens att bä­ra – men även sam­häl­lets. Det är nå­got vi har valt att fo­ku­se­ra på i det här spe­ci­al­num­ret om Hjär­nan.

På si­dan 18 träf­far en av vå­ra mest ru­ti­ne­ra­de psy­ko­lo­gi­jour­na­lis­ter, Ann La­ger­ström, le­gen­da­ren Ma­rie Ås­berg, som ef­ter att ha iakt­ta­git svall­vå­gor­na från 1990-ta­lets fi­nan­s­kris var den som såg till att ut­matt­nings­syndrom blev en egen di­a­gnos år 2005. Det är sam­ma Ma­rie Ås­berg som i bör­jan av sin kar­riär genomförde ban­bry­tan­de stu­di­er om den bi­o­lo­gis­ka grun­den bakom de­pres­sio­ner och själv­mord. I dag är hon 80 år och still

go­ing strong, li­ka en­ga­ge­rad som nå­gon­sin för att hit­ta sätt att fö­re­byg­ga ut­matt­nings­syndrom och de ska­dor på hjär­nan som ut­matt­ning­en för med sig. Och ja, hon be­rät­tar ock­så om hur hon själv hit­tar åter­hämt­ning.

En an­nan pi­on­jär är ame­ri­ka­nen Elizabeth Blackburn, som tog emot No­bel­pri­set i fy­si­o­lo­gi el­ler me­di­cin 2009 för sin forsk­ning om telo­me­rer, allt­så kro­mo­so­mer­nas skyd­dan­de ”strum­por” som på­ver­kar vårt åld­ran­de. På si­dan 32 skri­ver hon och häl­so­psy­ko­lo­gen Elissa Epel om hur vå­ra tan­ke­möns­ter och även sam­häl­let om­kring oss kan på­ver­ka telo­me­rer­na och vårt åld­ran­de.

Vad jag tar med mig från Ma­rie Ås­berg, Elizabeth Blackburn och Elissa Epel är att bi­o­lo­gi, psy­ko­lo­gi och sam­häl­le in­te går att iso­le­ra. De på­ver­kar varand­ra öm­se­si­digt åt al­la håll.

i din hand är ett TID­NING­EN DU HÅL­LER spe­ci­al­num­mer i sam­ar­be­te mel­lan Modern Psy­ko­lo­gi och Forsk­ning & Fram­steg. Den 16 no­vem­ber ar­ran­ge­rar vi även Hjärn­da­gen till­sam­mans i Stock­holm. Håll ut­kik ef­ter en hjärnsym­bol i tid­ning­en. Det be­ty­der att äm­net för­dju­pas yt­ter­li­ga­re på Hjärn­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.