Ett telo­mer­vän­ligt per­son­lig­hets­drag

Forskning & Framsteg - - Personligheten -

Per­son­lig­hets­drag som cy­nisk fi­ent­lig­het och pes­si­mism kan ska­da telo­me­rer­na, men det finns ett per­son­lig­hets­drag som tycks va­ra bra för dem: sam­vets­grann­het. Sam­vets­gran­na män­ni­skor är or­ga­ni­se­ra­de, ihär­di­ga och upp­drags­o­ri­en­te­ra­de; de ar­be­tar hårt mot lång­sik­ti­ga mål – och de­ras telo­me­rer ten­de­rar att va­ra läng­re. I en stu­die ombads lä­ra­re att ran­ka si­na ele­ver ut­i­från hur sam­vets­gran­na de var. Fyr­tio år se­na­re ha­de stu­den­ter som ha­de be­dömts ha den högs­ta ni­vån av sam­vets­grann­het läng­re telo­me­rer än ele­ver­na som be­dömts som minst sam­vets­gran­na. Den här upp­täck­ten är vik­tig, ef­tersom sam­vets­grann­het är det per­son­lig­hets­drag som är den va­ri­a­bel som mest ge­nom­gå­en­de för­ut­spår ett långt liv.

Att va­ra sam­vets­grann hand­lar del­vis om att ha god im­puls­kon­troll, att kun­na för­drö­ja loc­kel­sen i ome­del­bart be­lö­nan­de (och of­ta far­li­ga) sa­ker, som att spen­de­ra för myc­ket peng­ar, kö­ra för snabbt, förä­ta sig el­ler dric­ka för myc­ket al­ko­hol. Hög im­pul­si­vi­tet för­knip­pas även med kor­ta­re telo­me­rer.

Sam­vets­grann­het i barn­do­men för­ut­sä­ger hög ål­der fle­ra år­tion­den se­na­re, och i en stu­die av pa­ti­en­ter med fe­de­ral sjuk­för­säk­ring i USA lev­de de med stör­re själv­di­sci­plin 34 pro­cent läng­re än si­na mind­re sam­vets­gran­na li­kar. Kanske be­ror det på att sam­vets­gran­na män­ni­skor är bätt­re på att kon­trol­le­ra im­pul­ser, äg­na sig åt sun­da var­dags­va­nor och föl­ja me­di­cins­ka råd. De har ock­så sun­da­re re­la­tio­ner och hit­tar bätt­re ar­bets­mil­jö­er, som al­la öm­se­si­digt stär­ker väl­be­fin­nan­det och hjäl­per en att ut­veck­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.