Ar­ti­fi­ci­ell em­pa­ti

Forskning & Framsteg - - F+S -

Det ska täv­la häv­das med att vi in­te ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, AI, om att va­ra smar­tast, ut­an sat­sa på and­ra för­må­gor som ma­ski­ner­na in­te kan imi­te­ra li­ka lätt. På så sätt ska vi män­ni­skor även i fram­ti­den ha nå­got att till­fö­ra på ar­bets­mark­na­den. Men vil­ka är des­sa ge­nu­int mänsk­li­ga egen­ska­per som ma­ski­ner in­te kom­mer att kun­na här­ma? Är det verk­li­gen så svårt att ex­em­pel­vis ska­pa ar­ti­fi­ci­ell kre­a­ti­vi­tet el­ler em­pa­ti? – Theo

Det är möj­ligt att män­ni­skor in­te kom­mer att ha nå­got alls att till­fö­ra om tu­sen år. Men in­om min och din livs­tid kan vi va­ra gans­ka säk­ra på att män­ni­skors fär­dig­he­ter och ta­lang­er kom­mer att ef­ter­frå­gas på ar­bets­mark­na­den. Att ska­pa ar­ti­fi­ci­ell kre­a­ti­vi­tet el­ler ett be­te­en­de som kan upp­fat­tas som em­pa­tiskt är in­te det svå­ra. Det svå­ra är att fat­ta be­slut som tar hän­syn till en mas­sa oli­ka sa­ker, sär­skilt i si­tu­a­tio­ner som är nya och kons­ti­ga. Det finns ma­ski­ner som kan kol­la på rönt­gen­plå­tar och upp­täc­ka tu­mö­rer. Men ma­ski­nen kan in­te gö­ra den typ av hel­hets­be­döm­ning som lä­ka­re i dag gör, när de be­stäm­mer att det bor­de gö­ras en rönt­gen­un­der­sök­ning. Lä­ka­ren tar hän­syn till en mas­sa sym­tom som pa­ti­en­ten be­rät­tar om, och som lä­ka­ren kan se, kän­na och hö­ra un­der un­der­sök­ning­en, tack va­re lång er­fa­ren­het av and­ra pa­ti­en­ter men ock­så kun­ska­per om just den här pa­ti­en­ten. AI har in­te till­gång till den här ty­pen av in­for­ma­tion el­ler för­må­ga att dra slut­sat­ser ut­i­från en be­grän­sad mängd da­ta. Det be­ror in­te på att des­sa för­må­gor skul­le va­ra ge­nu­int mänsk­li­ga – det är ba­ra svårt för en maskin att gö­ra allt det här.

Ka­rim Je­ba­ri, fors­ka­re i filosofi vid In­sti­tu­tet för fram­tids­stu­di­er

FULLT MÖJ­LIGT Att ska­pa ett ar­ti­fi­ci­ellt be­te­en­de som kan upp­fat­tas som em­pa­tiskt är in­te det svå­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.