Ni­ko­tin i hjär­nan

Forskning & Framsteg - - F+S -

Vad gör ni­ko­tin i hjär­nan? Kan det va­ra bå­de bra och då­ligt? – An­na­le­na

Hjär­nan på­ver­kas på ett kom­plext sätt av ni­ko­tin, och ef­fek­ten för­änd­ras med upp­re­pat in­tag och lång­va­rigt bruk. Ni­ko­ti­net ak­ti­ve­rar en typ av re­cep­to­rer som van­ligt­vis är mot­ta­ga­re av sig­nal­sub­stan­sen ace­tyl­kolin. Des­sa re­cep­to­rer fi nns på en rad oli­ka celler, och i en rad oli­ka hjärn­re­gi­o­ner, och kan där­med på­ver­ka en rad oli­ka funk­tio­ner.

När man ex­po­ne­ras för ni­ko­tin kom­mer ak­ti­vi­te­ten i celler som har des­sa re­cep­to­rer att öka. Det­ta le­der bland an­nat till ak­ti­ve­ring av hjär­nans be­lö­nings­sy­stem, vil­ket bi­drar till ni­ko­ti­nets be­ro­en­de­fram- kal­lan­de egen­ska­per. Någ­ra av de po­si­ti­va ef­fek­ter som man kan upp­le­va av ni­ko­tin är för­höjd va­ken­het och upp­märk­sam­het, för­bätt­rad in­lär­nings­för­må­ga och däm­pad ång­est. Det­ta gäl­ler dock ba­ra i det aku­ta ske­det. När man ex­po­ne­rats för ni­ko­tin vid fle­ra till­fäl­len sker en rad oli­ka för­änd­ring­ar i de nerv­cel­ler och hjärn­re­gi­o­ner som in­ne­hål­ler re­cep­to­rer­na, och man kan i stäl­let be­hö­va när­va­ro av ni­ko­tin för att funk­tio­ner­na ska fun­ge­ra nor­malt. I det­ta ske­de på­ver­kas ock­så den na­tur­li­ga sig­na­le­ring­en som sker när ace­tyl­kolin fri­sätts i hjär­nan, vil­ket i sin tur kan rub­ba fle­ra oli­ka sy­stem.

Djur­stu­di­er har vi­sat att lång­va­rig kon­sum­tion av ni­ko­tin för­änd­rar kom­mu­ni­ka­tio­nen i vis­sa hjärn­re­gi­o­ner, vil­ket kan or­sa­ka be­te­en­de­för­änd­ring­ar. För­u­tom en ökad drift att kon­su­me­ra al­ko­hol fi nns rap­por­ter om mins­kad in­lär­nings­för­må­ga och im­pul­sivt be­te­en­de. Många av des­sa be­te­en­de­för­änd­ring­ar kvar­står lång tid ef­ter av­slu­tat ni­ko­ti­nin­tag, och det fi nns rap­por­ter om att ni­ko­tin kan på­ver­ka dna på ett sätt som kan va­ra över­för­bart även till föl­jan­de ge­ne­ra­tio­ner. Även om ni­ko­tin in­led­nings­vis har en rad po­si­ti­va ef­fek­ter i hjär­nan så för­änd­ras des­sa snabbt vid upp­re­pad ex­po­ne­ring, och man får i stäl­let en ned­sätt­ning av fle­ra funk­tio­ner som kan kvar­stå un­der lång tid.

Ju­lia Mo­rud Lek­holm, fors­ka­re in­om mo­le­kylär neuro­bi­o­lo­gi, MRC La­bo­ra­to­ry of mo­lecu­lar bi­o­lo­gy, Cam­bridge, Stor­bri­tan­ni­en Lou­i­se Ader­mark, fors­ka­re in­om be­ro­en­de­me­di­cin, Sahl­grens­ka aka­de­min, Gö­te­borgs uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.