INTERVJU Fors­ka­ren Christi­an Benedict ger för­kla­rar dröm­söm­nens funk­tion.

Hjärn­fors­ka­ren Christi­an Benedict vär­nar dyg­nets kon­tras­ter.

Forskning & Framsteg - - Innehåll - – Jo­nas Matts­son

om do­cent i neu­ro­ve­ten­skap vid Uppsa­la uni­ver­si­tet fors­kar Christi­an Benedict om söm­nens be­ty­del­se för häl­san och pre­sta­tio­nen.

– Vi har oli­ka sömn­fa­ser: Först so­ver du yt­ligt, se­dan kom­mer en pe­ri­od av djupsömn och se­dan dröm­söm­nen. Det tar cir­ka 90–120 mi­nu­ter, se­dan bör­jar du om på en ny sömn­cy­kel, be­rät­tar han.

Var­för har vi djupsömn?

– Djupsömn hjäl­per dig att ska­la bort de ny­bil­da­de kopp­ling­ar i hjär­nan som in­te be­hövs. Sam­ti­digt främ­jar djupsömn be­fäs­tan­det av ny­in­lär­da fak­ta­min­nen som är re­le­van­ta för ditt be­te­en­de un­der va­ken­he­ten.

Vil­ken funk­tion har dröm­söm­nen?

– Ef­ter att du har be­fäst min­nen un­der djupsöm­nen ut­fors­kar hjär­nan un­der dröm­söm­nen hur de nya min­ne­na kan an­vän­das i var­da­gen. Där­för tror man att dröm­sömn är bra för kre­a­ti­vi­te­ten.

Hur på­ver­kar söm­nen vårt psy­kis­ka må­en­de?

– Det ver­kar som att sömn är vik­tigt för att av­dra­ma­ti­se­ra det vi upp­levt i va­ken­het. När fors­ka­re lagt folk som sett skräm­man­de bil­der i en mag­net­ka­me­ra kan vi se att hjär­nans käns­lo­cent­rum, amyg­da­la, är mind­re ak­tivt ef­ter söm­nen. Dä­re­mot märk­tes mer ak­ti­vi­tet i pre­fron­ta­la bar­ken, som är hjär­nans för­nuftscent­rum. Hos en grupp som in­te fick so­va fanns dä­re­mot än­nu hög­re ak­ti­vi­tet i amyg­da­la men ing­en ök­ning i pre­fron­ta­la bar­ken. Stu­di­en pe­kar på att vi be­hö­ver sömn för att avtrau­ma­ti­se­ra käns­lostar­ka in­tryck.

Ge ditt bäs­ta sömn­råd!

– Ta hand om din dygns­rytm. Ska­pa kon­tras­ter mel­lan det du gör un­der da­gen och det du gör un­der kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.