DILEMMAT Ska vi gen­ma­ni­pu­le­ra bort våld?

Fun­de­ra själv över ett etiskt di­lem­ma.

Forskning & Framsteg - - Innehåll - – Ann La­ger­ström

Väk­tar­na An­to­nio, Bos­se, Elin och Le­na står ut­an­för Fri­ends Are­na. Mat­chen mel­lan AIK och Djur­går­den på­går för fullt. Bos­se sä­ger: ”Hör­de om ett nytt sätt att kom­ma åt bu­set: Bygg om de­ras hjär­nor!”

Re­ak­tio­ner­na blir star­ka. Läs och fun­de­ra: Vad tyc­ker du? Va! Vad me­nar du? ELIN:

Jag såg en grej på BOS­SE: Youtu­be där en fors­ka­re sa att det finns vålds­ge­ner. Vis­sa män­ni­skor är föd­da brå­ki­ga!

Tänk om det stäm­mer LE­NA: och att det är där­för de trivs så bra i klac­ken …

Men hal­lå! Vad har ni ELIN: för män­ni­sko­syn? Ing­en föds pro­gram­me­rad att slåss!

Ja, men om det är LE­NA: så skul­le det va­ra lät­ta­re för mig att job­ba. I stäl­let för att se på bråk­sta­kar­na som idi­o­ter kun­de jag kän­na med­käns­la.

Tänk om det BOS­SE: går att på­ver­ka. An­ti­våld­ski­rur­gi. Klack­me­di­cin.

Är det ing­en som ta­lar ELIN: om upp­växt? So­ci­al på­ver­kan?

Men var­för ba­ra AN­TO­NIO: ma­ni­pu­le­ra ge­ner­na? En lä­ka­re hem­ma i Ita­li­en vill by­ta män­ni­skors hu­vu­den! Om vi nu har tek­nik som kan gö­ra oss smar­ta­re och snäl­la­re, var­för in­te an­vän­da den?

Byg­ga om oss helt? BOS­SE: Nej, där går nog min gräns. Men li­te la­gom gen­te­ra­pi är jag för.

För mig räc­ker vetskaLENA: pen att vis­sa sa­ker är med­föd­da. Det skul­le ju kun­na änd­ra vårt, po­li­sens och dom­sto­lar­nas jobb. Om vi viss­te vil­ka som har ge­nen så kanske det kan ses som en förmild­ran­de om­stän­dig­het.

ELIN: Ni gör mig verk­li­gen rädd. Ope­re­ra folk el­ler för­mins­ka de­ras an­svar! Det är klart att vi in­te föds helt blan­ka, men vi är ju in­te sta­tis­ka. Vi för­änd­ras av det vi är med om och kan ock­så för­änd­ra oss själ­va.

Det ena kanske in­te beLENA: hö­ver ute­slu­ta det and­ra. Tes­ta ge­ner­na och iden­ti­fi­e­ra de som in­te kan lå­ta bli att slåss, och sätt in and­ra åt­gär­der för de som bli­vit vålds­ver­ka­re ge­nom sin upp­växt.

Välj åsikt och läs på si­dan 74 om vil­ka fors­ka­re och fi­lo­so­fer du kan stöd­ja dig på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.