RECENSIONER Från LSDtrip­par till mo­bil­ba­lans.

Re­näs­sans för psy­ke­de­lisk forsk­ning.

Forskning & Framsteg - - Innehåll - – Per Snaprud

Mi­chael Pol­lan är en ame­ri­kansk ve­ten­skaps­jour­na­list och för­fat­ta­re som äg­nat en stor del av sitt liv åt att skri­va om mat och livs­me­dels­pro­duk­tion. Först när sex­tio­års­da­gen bör­ja­de när­ma sig fick han för sig att tes­ta LSD. Det var ett otip­pat in­fall. Re­dan i för­or­det gör Mi­chael Pol­lan en po­äng av hur myc­ket han skil­jer sig från ur­ty­pen av en per­son som ex­pe­ri­men­te­rar med dro­ger. Han är en hårt ar­be­tan­de fa­mil­je­far ut­an fal­len­het för va­re sig in­tro­spek­tion el­ler ex­i­sten­ti­el­la grubb­le­ri­er. Men han rå­kar lä­sa en ve­ten­skap­lig rap­port om den psy­ke­de­lis­ka dro­gen psi­lo­cy­bin – det ak­ti­va äm­net i ma­gic mus­hrooms – och blir ny­fi ken.

De så kal­lat psy­ke­de­lis­ka dro­ger­na har en färg­stark histo­ria. Den schwei­zis­ke ke­mis­ten Al­bert Hof­mann fram­ställ­de LSD för förs­ta gång­en år 1938. Någ­ra år se­na­re rå­ka­de han få i sig li­te av äm­net och upp­lev­de ”ett oänd­ligt flö­de av fan­tas­tis­ka bil­der, ex­tra­or­di­nä­ra for­mer med in­ten­si­va, ka­lej­do­sko­pis­ka färg­möns­ter.”

Vad som hän­de se­dan har be­rät­tats många gång­er. Mi­chael Pol­lan gör det bå­de ut­för­ligt och fängs­lan­de. Den nya mo­le­ky­len in­spi­re­ra­de till ex­pe­ri­ment av vitt skil­da slag. Far­ma­ko­lo­ger fick stöd i sin upp­fatt­ning om att men­ta­la sjuk­do­mar var bi­o­ke­mis­ka rubb­ning­ar. Psy­ko­a­na­ly­ti­ker me­na­de att dro­gen kun­de lös­gö­ra un­dan­träng­da min­nen, och lä­ka­re in­om vad som kom att kal­las psy­ke­de­lisk psy­ki­a­tri rap­por­te­ra­de att LSD gav lo­van­de re­sul­tat mot al­ko­ho­lism.

Se­dan för­änd­ra­des sce­nen. Un­der 1960-ta­let tog bå­de LSD och de ma­gis­ka svam­par­na ste­get in i po­pu­lär­kul­tu­ren. Psy­ko­lo­gen och ak­ti­vis­ten Ti­mot­hy Le­a­ry hyl­la­de dem med en fras som kom att präg­la en hel ge­ne­ra­tion: ”Turn on, tu­ne in, drop out”.

Många för­fä­ra­des över ut­veck­ling­en. LSD blev klas­sat som nar­ko­ti­ka och den psy­ke­de­lis­ka ve­ten­ska­pen förtvi- na­de un­der för­bud och brist på peng­ar.

Nu har pen­deln svängt på nytt. Tid­nings­ar­tik­lar be­rät­tar om hur välav­lö­na­de in­gen­jö­rer i Si­li­con Val­ley ”mikro­do­se­rar” LSD för att bli mer kre­a­ti­va. Och den psy­ke­de­lis­ka ve­ten­ska­pen har läm­nat sin långa dva­la – trots al­la svå­rig­he­ter som be­ror på att sub­stan­ser­na kan ha helt oli­ka ef­fekt be­ro­en­de på för­söks­per­so­ner­nas för­vänt­ning­ar,

men­ta­la till­stånd och den om­gi­van­de mil­jön.

Mi­chael Pol­lan be­skri­ver den på­gåen­de forsk­ning­en, bland an­nat ex­pe­ri­ment med psy­ke­de­lis­ka dro­ger mot be­ro­en­de­sjuk­do­mar och ång­est hos sju­ka män­ni­skor som när­mar sig dö­den. Det­ta är bokens be­håll­ning.

om si­na HAN BE­RÄT­TAR ÄVEN eg­na er­fa­ren­he­ter av psy­ke­de­lis­ka sub­stan­ser. Det är in­tres- sant läsning, men svårt att ta in. För vad be­ty­der det att bli ett med to­ner­na från en cel­lo? El­ler att in­se att grun­den för allt som ex­i­ste­rar är ren kär­lek? Det ver­kar va­ra omöj­ligt att för­med­la så­da­na upp­le­vel­ser till oss som ald­rig trip­pat. Kanske le­der den mysti­ken till att en och an­nan lä­sa­re kän­ner sig loc­kad att ut­fors­ka möj­lig­he­ter­na att ex­pan­de­ra sitt sin­ne på ke­misk väg.

HOW TO CHANGE YOUR MIND Mi­chael Pol­lan [Pen­gu­in Ran­dom House]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.