FRÅGOR & SVAR Du frå­gar – ex­per­ter­na sva­rar.

Forskning & Framsteg - - Innehåll -

Kan anorex­ia re­sul­te­ra i kro­nis­ka för­änd­ring­ar i hjär­nan? Allt­så för­änd­ring­ar som in­te åter­ställs när den drab­ba­de till­frisk­nar. – Mil­la Nilsson

Fle­ra stu­di­er har vi­sat på mins­kad vo­lym av hjär­nan, bå­de av hjärn­bar­ken och un­der­lig­gan­de hjärn­struk­tu­rer, vid anorex­ia ner­vo­sa. Des­sa minsk­ning­ar tycks dock va­ra re­ver­sib­la, det vill sä­ga vo­ly­men åter­ställs i takt med att vik­ten nor­ma­li­se­ras. Stu­di­er har även vi­sat på för­änd­ra­de ni­vå­er av fle­ra av hjär­nans sig­nal­sub­stan­ser, till ex­em­pel de som är in­vol­ve­ra­de i be­lö­ning, käns­lo­till­stånd, hung­er och mätt­nad, men även des­sa tycks nor­ma­li­se­ras med till­frisk­nan­de och vik­tök­ning.

Det krävs dock myc­ket mer forsk­ning för att kun­na ut­ta­la sig de­fi­ni­tivt om hur anorex­ia ner­vo­sa på­ver­kar hjär­nan, bå­de gäl­lan­de struk­tu­rel­la och mo­le­kylä­ra/cel­lu­lä­ra för­änd­ring­ar, och huruvi­da des­sa kvar­står ef­ter till­frisk­nan­det. Det bör även tilläg­gas att vi i dags­lä­get vet myc­ket li­te om even­tu­el­la för­änd­ring­ar i hjär­nan som kan fin­nas där re­dan in­nan sjuk­do­men bry­ter ut och lig­ga till grund för ut­veck­lan­det av sjuk­do­men.

Ida Nilsson, fors­ka­re i neuro­bi­o­lo­gi vid anorex­ia ner­vo­sa, Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.