Ma­rie Alpman

Forskning & Framsteg - - Redaktion -

Ma­rie är ci­vilin­gen­jör i in­dust­ri­ell eko­no­mi från Chal­mers som job­bar som tek­nik­re­dak­tör på Forsk­ning & Fram­steg. På si­dan 28 skri­ver hon om hur kvin­nor med hög­fun­ge­ran­de au­tism of­ta döl­jer si­na be­svär, vil­ket in­ne­bär ett stort li­dan­de. ”Det var käns­lo­samt att ta del av många star­ka be­rät­tel­ser om kvin­nor som käm­par och li­der i det tys­ta, ut­an att ens själ­va för­stå vad de­ras pro­blem bott­nar i.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.