KOM­PLEXA RYTMER HÅL­LER OSS VID LIV

Forskning & Framsteg - - Insikt -

HEDERSOMNÄMNANDE 2018

”Det au­to­no­ma nerv­sy­ste­met re­gle­rar vår hjärtrytm 24 tim­mar om dyg­net, 365 da­gar om året. Det är den grund­läg­gan­de rytm som upp­rätt­hål­ler li­vet. Ut­an hjärtryt­men är vi ba­ra dö­da krop­par. Hjärtryt­men är ald­rig helt jämn, ut­an är kopp­lad till krop­pens till­stånd, vå­ra ak­ti­vi­te­ter, vå­ra käns­lor – allt i vå­ra liv. Även när vi so­ver vi­sar hjärtryt­men va­ri­a­tio­ner, som ett re­sul­tat av den stän­di­ga neu­ro­lo­gis­ka re­gle­ring­en. Bilden vi­sar en elektro­kar­di­o­gra­fi, EKG, av en so­van­de vux­en per­son un­der 15 mi­nu­ter. Bilden vi­sar fle­ra seg­ment av EKG:N som kor­re­spon­de­rar med me­del­pul­sen och som lagts på varand­ra. Det syns tyd­ligt att hjärtryt­men in­te är helt jämn. Om det vo­re så skul­le hjärt­sla­gen (top­par­na i kur­van) över­lap­pa. Ryt­men är in­te hel­ler slump­mäs­sig, ut­an har kom­plexa struk­tu­rer som av­speg­lar den un­der­lig­gan­de ic­ke­lin­jä­ra neu­ro­lo­gis­ka kon­trol­len som sker ut­an­för vårt med­ve­tan­de.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.