SHIFTY SHAFTS

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Strax syd­väst om mit­ten av kartan, till väns­ter om hu­vud­vä­gen som går från norr till sö­der.

Vad finns där?

Det är en guld­gru­va, bok­stav­ligt ta­lat. Om du är ett fan av Mi­necraft bör du lan­da här först, ef­tersom du är van att hac­ka upp gru­vor och sam­la re­sur­ser. Det­ta är den per­fek­ta plat­sen för dig.

Det finns mas­sor av fö­re­mål i de trånga tunn­lar­na i de un­der­jor­dis­ka gru­vor­na. Se till att spet­sa öro­nen och lyss­na ef­ter det ma­gis­ka pling­an­det ock­så, då det finns mas­sor av kis­tor dol­da bakom gru­vor­nas trä­väg­gar. Hugg ned dem och sam­la på dig alla god­sa­ker.

Gru­vor­na är dock in­te det enk­las­te stäl­let att för­sva­ra sig på. Du är gans­ka sår­bar för gra­na­ter och spe­la­re som smy­ger sig fram till dig, så var för­sik­tig när du grä­ver ige­nom skatt­kis­tor­na om du vill und­vi­ka att din match får ett ab­rupt slut.

Är det ett bra stäl­le?

Shifty Shafts är en bra plats och är of­tast lug­na­re än det när­lig­gan­de Til­ted To­wers. Se ba­ra till att ha ett vapen för kor­ta el­ler me­del­långa av­stånd nä­ra till hands, ef­tersom ris­ken all­tid finns att nå­gon smy­ger sig fram till dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.