RISKY REELS

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Längst nord­ös­terut på kartan, strax norr om Wailing Woods.

Vad finns där?

Risky Reels är en klas­sisk ut­om­hus­bi­o­graf, som för­mod­li­gen din mor­mor och mor­far tyck­te om att be­sö­ka på si­na dej­ter un­der 1950-ta­let. Skill­na­den är att ac­tio­nen du kom­mer stö­ta på här in­te ut­spe­lar sig på film­du­ken.

Det är en hyf­sad plats att lan­da på av fle­ra skäl. Om du går in i den sto­ra la­dan på den öst­ra si­dan av Risky Reels finns det of­tast två kis­tor där. De hjäl­per dig att lad­da upp med hyf­sa­de vapen och am­mu­ni­tion. Det finns dess­utom gott om and­ra små vrår att ut­fors­ka, där det finns vapen och am­mu­ni­tion.

Ef­tersom det är en dri­ve-in-bio finns det mas­sor av bi­lar på om­rå­det, som är ut­märk­ta käl­lor för att sam­la me­tall till even­tu­el­la fort se­na­re un­der mat­chen. Allt oljud kom­mer dock loc­ka till sig oöns­kad upp­märk­sam­het, så se till att kus­ten är klar in­nan du bör­jar hac­ka sön­der nå­gon gam­mal Ford Ang­lia.

Är det ett bra stäl­le?

Ef­tersom det är en re­la­tivt ny plats på kartan är det en po­pu­lär land­nings­plats trots sin av­lägs­na pla­ce­ring på kartan. Det kans­ke in­te är ett top­pen­val för dem med en dis­kret spel­stil som vill göm­ma sig, men det finns fort­fa­ran­de myc­ket här som gör det värt ett be­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.