”HBTQ-PER­SO­NER VAR­NAS FRÅN ATT VI­SA SIN LÄGGNING ÖP­PET”

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

n Hbtq-per­so­ner var­nas in­för en eventuell re­sa till Ryss­land i sam­band med VM. De av­råds in­te från att åka dit, men från att öp­pet vi­sa sin läggning i de­lar av lan­det.

”Gui­den kom­mer rå­da hbtq-per­so­ner att va­ra för­sik­ti­ga på al­la de plat­ser som i all­män­het in­te är väl­kom­nan­de för oss”, skri­ver an­ti­dis­kri­mi­ne­rings­grup­pen Fa­re, Foot­ball against ra­cism in Eu­ro­pe, i ett ut­ta­lan­de.

Ho­mo­sex­u­a­li­tet har va­rit lag­ligt i Ryss­land se­dan 1993, men dis­kri­mi­ne­ring­en mot hbtq-per­so­ner är om­fat­tan­de.

”Om ho­mo­sex­u­el­la sup­port­rar går ner för ga­tan och hål­ler han­den... kom­mer de att va­ra i fa­ra då? Det be­ror på vil­ken stad de är i och vil­ken tid på dyg­net.”

Fa­re skri­ver ock­så att ra­si­fi­e­ra­de sup­port­rar kan upp­le­va pro­blem med tan­ke på hur många hu­li­gan­grup­per med hö­gerex­tre­ma kopp­ling­ar som finns i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.