S:T PE­TERS­BURG

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

FOLK­MÄNGD: 5,2 mil­jo­ner. ATT SE OCH GÖ­RA: Ah, kanske Ryss­lands vack­ras­te stad? Och dess­utom på be­kvämt av­stånd från Sverige. Det be­röm­da Vin­ter­pa­lat­set är en syn för ögat, lik­som Upp­stån­del­se­kyr­kan och Ka­zan­ka­te­dra­len – vars ­pe­lar­gång ut­an­för in­te så li­te påminner om Pe­ters­plat­sen i Rom. Vin­ter­pa­lat­set, det fjär­de i ord­ning­en, är vac­kert på ut­si­dan, men mis­sa in­te konst­mu­se­et på in­si­dan, med bi­drag från all­ra de störs­ta konst­nä­rer­na ge­nom ­histo­ri­en. Mu­se­et är enormt, så räk­na in­te med att kun­na se allt på en dag. En tur strax ut­an­för stan ger möj­lig­het till ett be­sök på pa­lat­set Pe­ter­hof, byggt av just Pe­ter den sto­re, och till ­sto­ra de­lar upp­fört till min­ne av se­gern i det sto­ra nor­dis­ka kri­get, som in­ne­bar slu­tet på den svens­ka stor­makts­ti­den. Pa­lat­set är dock in­te så dys­tert som det lå­ter, dess­utom med en vac­ker träd­gård med mängder av sto­ra fon­tä­ner.

HISTO­RIA: Pe­ter den sto­re grun­da­de sta­den 1703, på plat­sen där det svens­ka for­tet och sta­den Ny­en låg fram tills Ryss­land åter­er­öv­ra­de om­rå­det. Det finns dock än i dag en svensk för­sam­ling i sta­den, Sank­ta Ka­ta­ri­na kyr­ka. Nio år se­na­re blev S:t Pe­ters­burg Ryss­lands hu­vud­stad. Be­läg­ra­des av tys­ka och fin­länds­ka sol­da­ter i 900 da­gar, då ­un­der nam­net Le­ning­rad, un­der and­ra världs­kri­get, då en mil­jon in­vå­na­re dog.

FANZONE: På tor­get Kon­jusjen­na­ja, med plats för 15 000 män­ni­skor.

ARE­NA: S:t Pe­ters­burg-sta­di­on tar hand om bland an­nat en se­mi­fi­nal och brons­mat­chen. Helt ny­byggd, in­vig­des med Con­fe­de­ra­tions Cup i som­ras. ­Byg­get på­bör­ja­des 2007, skul­le va­rit klart 2008, men nio år för­se­nat, och med en bud­get som över­skreds fem gång­er om, är are­nan nu klar. I van­li­ga fall hem­ma­plan för Ze­nit S:t Pe­ters­burg. Ka­pa­ci­tet: 64 287. Kost­nad: 8 mil­jar­der kro­nor.

15/6 B Ma­roc­ko–iran

19/6 A Ryss­land–egyp­ten

22/6 E Bra­si­li­en–cos­ta Ri­ca

26/6 D Ni­ge­ria–ar­gen­ti­na

3/7 Åt­ton­dels­fi­nal

10/7 Se­mi­fi­nal

14/7 Match om tred­je pris

Gabri­el Je­sus, Bra­si­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.