MÄSTERSK APSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n In­för playoff­mat­cher­na mot Nya Ze­e­land age­ra­de Pe­rus re­ge­ring snabbt. Det de­kla­re­ra­des att de bå­da da­tu­men blev nationella helg­da­gar för att se till att så många som möj­ligt av lan­dets in­vå­na­re skul­le kun­na föl­ja dra­mat. Då för­står ni att Vm-kva­li­fi­ce­ring­en var en rätt jäk­la stor grej i Pe­ru. Det här är förs­ta världs­mäs­ter­ska­pet för lan­det se­dan 1982 och det sä­ger för­stås rätt myc­ket om den bris­tan­de ru­ti­nen i la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.