TRIMMAD FÖR VM

Styr­kan sit­ter i skäg­get

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Pet­ra Thorén pet­ra.thorén@af­ton­bla­det.se

TOU­LOUSE. Skäg­get har bli­vit en del av hans per­son­lig­het och det är Jim­my Dur­maz som fix­ar fri­sö­rer till spe­lar­kol­le­gor­na un­der lands­la­gets sam­ling­ar. Blir det en vild Vm-suc­cé i som­mar har mitt­fäl­ta­ren bil­den av sitt fi­rar­fa­ce klart. Skäg­get ska skim­ra i blått och gult, som hos bar­be­ra­ren i Tou­louse. – Jag är Vm-klar, jag är blå­gul. Så här får ni se mig i Stock­holm när vi tar me­dal­jen…

Sto­lar­na i sa­long­en Le Bar­bi­er by Je­an-pa­ul Pou­get i Tou­louses för­or­ter by­ter kun­der snabbt, men en sit­ter ex­tra länge.

Jim­my Dur­maz lu­tar sig be­kvämt till­ba­ka och lå­ter Jo­nat­han Se­go­in, fri­sör och bar­be­ra­re, klip­pa, trim­ma, an­sa och put­sa.

Me­dan många av da­gens fot­bolls­spe­la­re läg­ger stor vikt vid si­na fri­sy­rer har den 29-åri­ge mitt­fäl­ta­ren fo­kus på skäg­get.

Han bör­ja­de od­la un­der sitt förs­ta proff­sår i Tur­ki­et, nu är det läng­re än nå­gon­sin.

– Folk för­knip­par mig myc­ket med skäg­get, jag har haft det i fem år, sä­ger han. Hur kom det sig att du bör­ja­de spa­ra? – Re­dan i Mal­mö, när jag spe­la­de i MFF, ha­de jag en kom­pis med skägg och jag tyck­te att det var snyggt. Jag kän­de att jag ock­så vil­le skaf­fa ett, men det blev först in­te så kraf­tigt ut­an li­te mer fjun så och jag ra­ka­de all­tid bort det. När jag kom till Tur­ki­et tes­ta­de jag igen och det blev bätt­re, be­rät­tar Jim­my Dur­maz.

Med ti­den har han ex­pe­ri­men­te­rat och tes­tat läng­der­na.

– För­ut var det mer att jag vil­le ha det li­te kor­ta­re, nu har jag släppt på allt. Nu kör jag på det rik­tigt långt, sä­ger han med ett brett le­en­de som blot­tar den vi­ta tand­ra­den ba­kom mu­sta­schen.

”Jag kän­ner mig smart”

Pro­ces­sen i sto­len är de­tal­je­rad, som en ri­tu­al. Klipp­ning och rak­ning av nack­hår först, sen läng­den på skäg­get in­nan de skar­pa lin­jer­na på kin­der­na mej­las fram med små fi­na rö­rel­ser.

Jim­my Dur­maz blun­dar, tar in den lug­na stun­den och nju­ter li­te ex­tra när han får en varm hand­duk över an­sik­tet.

Han upp­re­par pro­ces­sen om­kring var ti­on­de dag, men just den här fre­da­gen, när Sport­bla­det föl­jer med till sa­long­en, slu­tar be­sö­ket på ett nytt sätt. Jim­my Dur­maz får hjälp att fär­ga skäg­get gult och blått.

– Det här har jag ve­lat gö­ra länge, sä­ger han och hop­pas på re­pris i som­mar.

Med en vag an­ty­dan av gult på ena kin­den slår vi oss ner på en re­stau­rang för en fransk lunch.

– Ni kanske in­te ser så å myc­ket på läng­den, men jag g kän­ner skill­nad, sä­ger Jim­my y Dur­maz och drar han­den ge­nom skäg­get.

Han gör det of­ta, be­rät­tar han. En fy­sisk hand­ling som bli­vit en men­tal va­na.

– Det är så av­kopp­lan­de. Jag sit­ter så här he­la ti­den, man blir så lugn och man kan sit­ta och fun­de­ra, sä­ger han och drar i skäg­get igen.

– Man kän­ner sig smart… Ha ha… Hur myc­ket är det en ima­ge­grej, som fri­sy­rer f för fot­bolls­spe­la­re?

– Folk tes­tar oli­ka fri­syr rer, det är kul. Sen är det s själv­klart en va­ru­mär­kes­grej. Jag vet ju själv hur det är när man har det här skäg­get och den sti­len jag har med myc­ket ta­tu­e­ring­ar. Man får en helt an­nan ap­pro­ach. Och de det ger myc­ket vid si­dan av p pla­nen. Vad har det in­ne­bu­rit för din del?

– Jag har va­rit ute en del och gjort mo­dellupp­drag och det tror jag har myc­ket med skäg­get och ta­tu­e­ring­ar­na att gö­ra. Med den sti­len som jag har, sä­ger han. Stör skäg­get dig ald­rig?

– Det känns ingen­ting. In­nan jag bör­ja­de od­la tänk­te jag att det kom­mer att va­ra mot­stånd när jag spring­er, jag blir lång­sam­ma­re. Men nä, är­ligt det känns ingen­ting.

”Det är kraft­fullt – jag gil­lar det”

Det finns dock en sak som för­vå­nat ho­nom: – Att ing­en mot­stån­da­re för­sökt att dra i det… Jag har sett många som drar i hår, men ing­et har dra­git i skäg­get.

Jim­my skrat­tar igen, tan­ken på en skägg­drag­ning ro­ar ho­nom.

– Det ha­de va­rit ir­ri­te­ran­de. Men ha­de nå­got gjort det ha­de jag ba­ra skrat­tat. Ti­di­ga­re skul­le jag kun­na tän­da till or­dent­ligt, då ha­de jag en stör­re hets in­om mig när jag spe­la­de men jag har lug­nat ner mig. Har du nå­gon spe­ci­ell ”skägg­fö­re­bild”? – Det är ing­en spe­la­re som in­spi­re­rat. Sen finns det många mo­del­ler som man ser på so­ci­a­la me­di­er och det är klart att man kan

få idéer. Men jag kör min egen en stil, det är väl­digt kraft­fullt. Jag gil­lar det. Det är så små de­tal­jer som gör skill­na­der. ader. Ba­ra det­ta med mu­sta­schen. För-för­ut ha­de jag den in­te lång ut­a­nu­tan klipp­te den, jag tänk­te in­te på det. Sen när jag la­de märk­te och spa­ra­pa­ra­de ut den in­såg jag att in­tryc­ket yc­ket blev myc­ket kraf­ti­ga­re. Så jag spa­pa­ra­de. Vad sä­ger fa­mil­jen, hust­run n Gabri­el­la och bar­nen No­va­li­i­ii och Gabriel? – Frun var emot ett tag, in­tee för jag ha­de skägg men hon vil­le att ja­gag skul-skul­le ha det kort. Hon var på migg he­la ti-ti­den, men nu har hon vant sig ochoch tyck-tyc­ker att det är snyggt.

– Dot­tern kom­mer och läg­ge­räg­ger sig i fam­nen och ba­ra le­ker med det. Men so­nen är job­big, han ska dra­ra i det or­dent­ligt. Han drar un­der­i­från när han ska brot­tas och brå­ka med mig. Gabriel är li­te kax­ig, men det är kul.

Fak­tum att Jim­my Dur­maz är om­gi­ven av fri­sö­rer i släk­ten (ja, fot­bolls­spe­la­re ock­så för en de­len) har gjort sitt för in­tres­set. Det är ock­så mitt­fäl­ta­ren som ser till att klipp­ning och skäg­gans­ning sker på spe­lar­ho­tel­let un­der lands­la­gets sam­ling­ar.

Han bju­der in si­na släk­ting­ar som ef­fek­tivt tar hand om lands­lags­stjär­nor­na.

– De and­ra spe­lar­na frå­gar mig of­ta om jag kan lö­sa det, det har bli­vit po­pu­lärt, sä­ger han. Vad sä­ger de om ditt skägg? – I bör­jan var det myc­ket snack, men nu ingen­ting. Er­kan (Zengin, Jim­mys vän) för­sö­ker spa­ra ut som mig, men det går in­te, sä­ger Jim­my Dur­maz.

Ham­mar­by­spe­la­ren spe­lar in­te läng­re i lands­la­get. Jim­my Dur­maz sak­nar ho­nom där, men har sam­ti­digt ut­veck­lat nya re­la­tio­ner.

– Nu häng­er man mer med al­la. Jag kän­ner de and­ra nu på ett sätt som jag in­te gjor­de ti­di­ga­re, på­pe­kar han.

Tar upp kam­pen med Claes­son

Han kom­mer till Vm-sam­ling­en med ex­tremt li­te spel­tid i Tou­louse. Han riv­star­ta­de sä­song­en i frans­ka li­gan, ska­da­de sig och när han väl var till­ba­ka er­sat­te Mic­kaël De­bè­ve spar­ka­de Pa­scal Dupraz som trä­na­re. Det var in­te bra för Jim­my Dur­maz.

Vän­tan på Vm-även­ty­ret och gi­vit sy­re till trä­nings­lå­gan och den har brun­nit starkt.

Un­der den tunga pe­ri­o­den har Vik­tor Claes­son sla­git sig in som yt­ter­mitt­fäl­ta­re i lands­la­get, men Jim­my Dur­maz tän­ker ta upp kam­pen.

– Jag går in i sam­ling­en som att jag ska star­ta mat­cher­na. Jag har gjort det till­räck­ligt bra i de kval­mat­cher jag star­tat, jag har va­rit en vik­tig spe­la­re har det känts som. Sen har Vik­tor gjort det bra, han kom in när jag var ska­dad och sen var det playoff­mat­cher­na. Det kom­mer att va­ra kon­kur­rens...

Jim­my Dur­maz är dock re­do. Tag­gad till tän­der­na. El­ler ska vi sä­ga till skäg­get. Blir det suc­cé lo­var han att upp­re­pa till­ta­get som av­run­da­de den här fre­da­gens be­sök hos bar­be­ra­ren.

Jag är för­vå­nad att ing­en mot­stån­da­re för­sökt att dra i det… Jag har sett många som drar i hår, men ing­en har dra­git i skäg­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.