KICKA DEN SOM OLA

”Jag är en livsnju­ta­re”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Text: Pet­ra Thorén Fo­to: Ro­bin Lo­rentz-al­lard

TOU­LOUSE. Ett på­pass­ligt Llo­ris-mål, en Bonuc­ci-törn, Bergs vän­skap och fa­mil­jens när­het för­stås. Men även en re­jäl dos NFL ger Ola To­i­vo­nen en kick. Vi sat­te oss ner med lands­lags­an­fal­la­ren för att ta­la om tak­tiskt tjus­ning, tack­ling­ar och vi­deo­gransk­ning.

– Det fun­ge­rar i NFL, men i fot­bol­len – jag vet in­te..? Jag tyc­ker att den mänsk­li­ga fak­torn ska av­gö­ra, sä­ger Ola To­i­vo­nen.

Var­dags­rum­met i den frans­ka vil­lan på landsbygden ut­an­för Tou­louse är rym­ligt.

Det är i den sto­ra tv-sof­fan som Ola To­i­vo­nen un­der höst och vin­ter till­bring­ar si­na he­li­ga sön­dags­kväl­lar.

Han gör det i säll­skap med sänd­ning­ar från NFL, den ame­ri­kans­ka fot­bol­lens li­ga.

– Det blir 16 sön­da­gar plus slut­spel om jag kan. Det bör­jar kloc­kan sju och slu­tar vid ett, halv två. Jag har kon­takt med kom­pi­sar på te­le­fon ock­så. Det är kom­pi­sar från lands­la­get, vi var någ­ra där med Isak (Andre­as Isaks­son), Kim (Käll­ström), Jo­nas (Ols­son) som ha­de vå­ra Nfl-kväl­lar ti­di­ga­re, och en del kom­pi­sar hem­i­från. Man läng­tar till sön­dags­kväl­lar­na, det är kul, sä­ger Ola To­i­vo­nen. Är du en­sam el­ler är fa­mil­jen med? – Bar­nen spring­er of­ta runt, men jag hjäl­per väl in­te till så myc­ket just på sön­da­gar... Bul­lar du upp? – Nå­got gott ska man ha att äta. Det är en skön sport att sit­ta och nju­ta av.

Det nu­me­ra full­vux­na in­tres­set för NFL bör­ja­de att gro un­der an­fal­la­rens unga år i Gö­te­borgs­klub­ben Ör­gryte.

– Jag satt i lä­gen­he­ten och tog igen mig och så var det en match på tv:n. Jag bör­ja­de föl­ja det och det väx­te. När jag flyt­ta­de ner till Hol­land sat­te jag mig in i det mer, be­rät­tar Ola To­i­vo­nen. Vad fast­na­de du för? – Jag vet in­te, tack­ling­ar­na, hur långt de kas­ta­de, hur snabbt de sprang. Tak­ti­ken. Det är en jäk­la mas­sa tak­tik, men det kan jag gil­la. Det är rätt så coolt att de är så spe­ci­fi­ka. Det är väl­digt många spe­la­re på pla­nen, men näs­tan var och en har en spe­ci­fik roll.

– Jag fa­sci­ne­ras ock­så av hur stort det är i USA. De le­ver för den ame­ri­kans­ka fot­bol­len. Det var ing­et som till­ta­la­de mig ti­di­ga­re ut­an det är nå­got som kom­mit mer på se­na­re tid när man va­rit på mat­cher i USA och Lon­don och sett hur de gör fö­re mat­cher, de drar fram ett monster­pa­ra­soll, med gas­grill. Det är li­te ro­ligt. Att sit­ta med någ­ra kal­la där och lad­da in­för mat­chen tyc­ker jag ver­kar ro­ligt. Är du en livsnju­ta­re? – Ja, det är jag. Jag gil­lar god mat, gott vin, bra säll­skap och fint vä­der. Allt det är bra här, sä­ger Tou­louse-an­fal­la­ren.

Vi har läm­nat bo­sta­den för en lunch på en vac­ker re­stau­rang i när­he­ten. So­len ski­ner, ma­ten sma­kar bra och kaf­fet rin­ner la­gom runt och starkt ner för vå­ra stru­par.

”Vid mål. Det är out­stan­ding”

När vi tar Ola To­i­vo­nen på pul­sen för att sy­na hans Nfl-kun­ska­per pric­kar han 14 av 15 spe­la­re i ka­te­go­ri­er­na lätt, me­delsvår, svår. Fi­fa-kor­ten på po­ten­ti­el­la Vm-spe­lan­de syd­ko­re­a­ner är svå­ra­re.

Han be­rät­tar om sitt lag, Green Bay Pac­kers. Klub­ben ägs av med­lem­mar men svens­ken är in­te en av de de be­ta­lan­de.

De­ger­for­sådran i Ola To­i­vo­nen kän­ner sym­pa­ti­er för fot­bollsla­get långt bor­ta i Wiscon­sin.

– Det lig­ger ing­en­stans, det på­min­ner om De­ger­fors. En li­ten by. Det fick bli dom, sä­ger Ola To­i­vo­nen som kan pe­ka på en per­son­lig fak­tor ock­så:

– De­ras quar­ter­back Aa­ron Rod­gers. Jag gil­lar hur han spe­lar. Det är myc­ket han som har gjort det. Hans rö­rel­se­möns­ter, hans arm, hans av­gö­ran­de kast och spel. Om du skul­le va­ra en ame­ri­kansk fot­bolls­spe­la­re, vil­ken spelar­typ skul­le du va­ra då? – Ing­en tror jag. Jag är då­lig på att kas­ta, jag är då­lig på att springa... Kic­ker? – Det kanske skul­le va­ra nå­got då. Finns det nå­got som man skul­le kun­na fö­ra över till fot­bol­len? – Fo­kus kring fas­ta si­tu­a­tio­ner. Vi skul­le kun­na va­ra li­te mer fo­ku­se­ra­de kring det. Det är där jag kan se en ex­trem lik­het.

I NFL finns ett om­fat­tan­de sy­stem med vi­deo­gransk­ning som han­te­rar oli­ka si­tu­a­tio­ner. Un­der VM kom­mer Fi­fas do­ma­re an­vän­da sig av vi­deo­gransk­ning. Sy­ste­met blir in­te li­ka ut­byggt och tilläm­pat som i sam­band med NFL men kom­mer att kun­na an­vän­das vid ex­em­pel­vis straff­si­tu­a­tio­ner.

Ola To­i­vo­nen är på för­hand mått­lig ro­ad av in­fö­ran­det.

– Vi ha­de det i cu­pen här i Frank­ri­ke, det var hor­ri­belt. Det var stopp he­la ti­den. Do­ma­ren ba­ra pe­ka­de, lyss­na­de och döm­de. Jag gil­lar det li­te oär­li­ga. Jag tyc­ker att det hör till spor­ten, det är att ge och ta. Vi är upp­väx­ta med det. Nu kom­mer det en ny grej, vi får se hur det be­möts. Någ­ra si­tu­a­tio­ner där du tror att det är bra? – Vid mål såklart. Det är out­stan­ding, det är klock­rent. Straff­si­tu­a­tio­ner? – Jag vet in­te. Jag tyc­ker att den mänsk­li­ga fak­torn ska av­gö­ra. Men vi får se hur det ska bli. Det är min käns­la nu, men sen kanske jag änd­rar mig... Det finns lö­ne­tak i NFL, skul­le det va­ra nå­got för fot­bol­len? – Säg det. Det är hemska sum­mor i fot­bol­len. Men det får man vänja sig vid. Jag bryr mig fak­tiskt in­te så myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.