AN ENGLISHMAN IN YORK

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Text: Jo­han Flinck Fo­to: An­ders De­ros

YORK. Re­dan i fjol ha­de­se­basti­an Lars­son levt läng­re i Eng­land än i Sve­ri­ge. Ing­en svensk har spe­lat fler mat­cher i fot­bol­lens hem­land än mitt­fäl­ta­ren. – Man blir ex­tra pat­ri­o­tisk och vill all­tid stå upp li­te ex­tra för Sve­ri­ge, sä­ger 32-åring­en som fak­tiskt är född på den svens­ka na­tio­nal­da­gen.

An Englishman in New York, som Sting sjung­er?

Nej, en svensk lands­lags­spe­la­re i York.

El­ler Seb­be och cho­klad­fa­bri­ken, om vi ska fort­sät­ta pa­ra­fra­se­ra po­pu­lär­kul­tu­rel­la tit­lar.

För det är fak­tiskt i en gam­mal, ned­lagd cho­klad­fa­brik i York i nor­ra Eng­land som Se­basti­an Lars­son bor med sin fa­milj – frun Ti­na och dött­rar­na Nel­lie, 8, och Sa­ga, 3.

Här har de, se­dan Lars­son läm­na­de Sun­der­land för Hull i au­gusti, en ny­byggd lä­gen­het i två etage. När­mas­te gran­nen till den gam­la fa­bri­ken är en gi­gan­tisk häst­kapp­löp­nings­ba­na. Ut­an­för fönst­ren reg­nar det – för­stås. – Vi kun­de ha bott i Va­len­cia nu i stäl­let. Det är för­mod­li­gen li­te var­ma­re där, sä­ger Se­basti­an med tyd­lig un­der­drift.t.

Han var näm­li­gen nä­ra en över­gångrgång till Le­van­te i som­ras.

– Ti­na och jag var där­ne­re på be­sök.sök. När vi läm­na­de Va­len­cia var det 36 gra­derr och klar-klar­blå him­mel. Se­dan lan­da­de vi i Eng­land där det var 10 gra­der och spö­regn.

Men i stäl­let för spel i La Li­gaa och ett liv vid Me­del­ha­vet på kar­riä­rens höst blev det, bland an­nat för att kän­na trygg­het och där­med ha en stör­re chans att kom­ma med i lands­la­get, Hull Ci­ty, en lä­gen­het i York och yt­ter­li­ga­re en sä­song i den eng­els­ka andra­li­gan.

– ”Är ni helt dum­ma i hu­vu­det”, var det nog en del som tänk­te, sä­ger Ti­na.

Lars­son har för­stås haft al­ter­na­tiv i oli­ka län­der och ligor ge­nom åren men he­la ti­den valt att stan­na i Eng­land.

– Det är ing­et jag sit­ter här och ång­rar i dag. Vi har ald­rig känt be­ho­vet av att till ex­em­pel ja­ga ett an­nat kli­mat. Vi är ex­tremt be­kvä­ma med li­vet i Eng­land och när man fått barn så blir den de­len vik­tig för­stås. Här har vi all­tid haft det bra. Nu spe­lar jag in­te där läng­re, men Pre­mi­er Le­a­gue har för mig all­tid va­rit den störs­ta li­gan.

Hi­sto­risk 2015

Lars­son kom hit re­dan 2001, som 15-årigt ung­doms­proffs i Ar­se­nal, från Eskilstu­na där han sam­ma år träf­fa­de Ti­na. Det be-be ty­dert att han re­dan i fjol hha­de levt en stör­re del av sit­sitt liv i Eng­land än i Sve­ri­ge. I mmaj 2015 gjor­de Lars­son sin 242:a match i Pre­mi­er Le­a­gue och blev hi­sto­risk när hanh gick för­bi Fred­rik Ljung­berg­berg som den svensk som spe­lat flest mat­cher i värl­värl­dens störs­ta li­ga. – Klart jag är stolt över det, att hål­lit så länge på den ni­vån. Man kom­mer sä­kert upp­skat­ta det än­nu mer när man blir äld­re och ser till­ba­ka på sin kar­riär. To­talt har det bli­vit 284 Pre­mi­er Le­a­gue-mat­cher. Räk­nar vi in mat­cher­na i Cham­pi­ons­hip är Lars­son nu up­pe i 441 li­ga­mat­cher i Eng­land för Ar­se­nal, Bir­ming­ham, Sun­der­land och Hull.

I Ar­se­nal blev det ba­ra sex li­ga­mat­cher in­nan han lå­na­des ut till Bir­ming­ham som 21-åring 2006. Har du va­rit nä­ra nå­gon stor­klubb se­dan dess?

– I ja­nu­a­ri 2011 vil­le Man­ches­ter Ci­ty lå­na mig. Ro­ber­to Man­ci­ni var ma­na­ger och de ha­de fått en ska­da. Jag vil­le det de­spe­rat så klart men Bir­ming­ham tvär­väg­ra­de. Det för­står jag ock­så för mitt kon­trakt gick ut sen på som­ma­ren och vi låg pyrt till. Var­för skul­le de lå­na ut mig då? Jag minns att jag satt i vårt hus i Bir­ming­ham på De­ad­li­ne day och såg på Sky Sport hur en re­por­ter stod ut­an­för Ci­tys an­lägg­ning och sa att ”Vi vän­tar på att Se­basti­an Lars­son ska dy­ka upp”. En så­dan chans i det lä­get i kar­riä­ren...det var synd att det in­te blev av.

– När jag se­dan var på väg till Sun­der­land (som­ma­ren 2011) fanns det dis­kus­sio­ner med Ar­se­nal. Men jag vet in­te om det fanns tio and­ra fö­re mig i kön. När var du som bäst, om du ur­säk­tar frå­gan men du är ju fak­tiskt 32 år nu? – Den förs­ta ti­den i Sun­der­land var bra. Jag gjor­de rätt många mål och as­sist då. Men i min roll nu, som cen­tral mitt­fäl­ta­re, skul­le jag sä­ga att jag är en bätt­re fot­bolls­spe­la­re i dag än ti­di­ga­re. Jag kan få ut myc­ket mer av mi­na styr­kor i dag, som pass­nings­spe­let. Jag har bör­jat gil­la det de­fen­si­va ock­så.

Det är först un­der Jan­ne An­ders­son som Lars­son bli­vit in­ner­mitt­fäl­ta­re i lands­la­get. Un­der Erik Ham­rén spe­la­de han all­tid yt­ter.

Det är där­för lätt att glöm­ma att Lars­son bör­ja­de spe­la på det cen­tra­la mitt­fäl­tet i klubb­la­get för förs­ta gång­en re­dan 2012 un­der Mar­tin O’neill i Sun­der­land. Hur eng­elsk har du bli­vit ef­ter al­la år här? – Vi är som sagt myc­ket be­kvä­ma med li­vet i Eng­land. Men när man flyt­tar så ti­digt som vi gjor­de blir man ex­tra pat­ri­o­tisk och vill all­tid stå upp li­te ex­tra för Sve­ri­ge.

Mitt på köks­bor­det står det fak­tiskt en li­ten svensk flag­ga i trä.

– Den på­min­ner oss var­je mor­gon (skratt).

Flyt­tar i som­mar?

Vi tes­ta­de hur myc­ket eng­els­man Lars­son bli­vit och tving­a­de ho­nom att väl­ja mel­lan oli­ka ty­piskt eng­els­ka re­spek­ti­ve svens­ka fe­no­men.

Till ex­em­pel fö­re­drar han skol­u­ni­for­mer i dag.

– Jag tyc­ker att det är bra även om det är li­te gam­mal­dags. Det är bra för för­äld­rar­na då det in­te är någ­ra pro­blem på morg­nar­na vad bar­nen ska ha på sig och man tar bort all mobb­ning på grund av klä­der.

Men till som­ma­ren kan fa­mil­jen Lars­sons Eng­landse­pok va­ra över. När det­ta skrivs ta­lar myc­ket för en flytt hem till Sve­ri­ge och spel i allsvenskan för förs­ta gång­en för Se­basti­an även om han sä­ger att han in­te har ta­git någ­ra be­slut än­nu och in­te ens vill sä­ga vartåt det lu­tar. Vem är den bäs­te spe­la­ren du mött i Eng­land?

– Jag minns när vi möt­te Li­ver­pool med Ste­ven Ger­rard en gång. Vil­ken pon­dus han ha­de då. Se­dan är det väl Cristi­a­no Ro­nal­do i Man­ches­ter Uni­ted. Vem är den bäs­te du spe­lat med i Eng­land?

– Det var in­te många mat­cher, men det blev någ­ra med Thi­er­ry Hen­ry i Ar­se­nal. Han var fan­tas­tisk på al­la sätt och vis. Bäs­te trä­na­ren du haft?

– Ar­se­ne Weng­er, även om jag in­te var or­di­na­rie. En av dem som be­tytt mest är Ste­ve Bru­ce som gav mig chan­sen och för­tro­en­de i Bir­ming­ham och se­dan tog mig till Sun­der­land. Bäs­ta are­nan i Eng­land?

– Emi­ra­tes är den fi­nas­te. På An­fi­eld och Old Trafford kän­ner man för­stås histo­ri­ens ving­slag. Säms­ta are­nan? – Ports­mout­hs Frat­ton Park. Man kom knappt in i om­kläd­nings­rum­met.

Fi­nast om­kläd­nings­rum? – Wem­bleys. Lyc­ko­a­re­na? – St Ja­mes’ Park i Newcast­le. Det gick of­ta bra i der­by­na där med Sun­der­land. Se­dan har jag fak­tiskt gjort mål på al­la de sex sto­ra: Emi­ra­tes, Eti­had, Old Trafford. An­fi­eld Ro­ad, Stam­ford Bridge och White Hart La­ne. Otur­sa­re­na? – Det är nog Hulls fak­tiskt, när vi var här med Sun­der­land.

Kan slu­ta ef­ter VM

Det är kanske in­te ba­ra Eng­lands­ti­den som tar slut i som­mar. Även om Lars­son fått en näs­tan osan­no­lik re­sa i lands­lags­trö­jan un­der Jan­ne An­ders­son, där han gått från att va­ra näs­tan hå­nad av en del svens­ka fot­bolls­sup­port­rar till hyl­lad nyc­kel­spe­la­re, kan VM even­tu­ellt bli slut­punk­ten i lands­la­get.

– Jag vet fak­tiskt in­te. Jag har med­ve­tet valt att in­te gå in och för­sö­ka ta någ­ra så­da­na be­slut.

Lars­son de­bu­te­ra­de i lands­la­get 2008 och har spe­lat tre EM men ald­rig ett VM. Han står på 98 lands­kam­per in­för upp­ladd­ning­en.

– Jag vill in­te bör­ja fun­de­ra på när jag ska slu­ta i lands­la­get sam­ti­digt som jag för­be­re­der mig för det vik­ti­gas­te och störs­ta jag va­rit med om i lands­la­get. Jag tror att så­da­na be­slut kom­mer till en na­tur­ligt när det väl sker. Man kän­ner det. Kanske blir käns­lan ef­ter VM att det­ta var det per­fek­ta slu­tet.

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic spe­la­de ju in en re­klam­film re­dan fö­re EM 2016 om sitt slut ef­ter EM.

– Nå­gon re­klam­film blir det in­te från min si­da, ha­ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.