Lin­delöfs TIDSFÖRDRIV

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Ma­lin Wahl­berg

Victor Nils­son Lin­delöf åker till VM för att le­da Sve­ri­ge till guld.

Han ska för­sö­ka gö­ra det med hjälp av sitt Plays­ta­tion.

– Det är ett skönt sätt att slapp­na av och in­te tän­ka för myc­ket på fot­bol­len, sä­ger lands­la­gets stjärn­back.

När Pon­tus Jans­son var med i podcas­ten Tut­to Ba­lut­to i vå­ras skyll­de han, skämt­samt ska tilläg­gas, Em-miss­lyc­kan­det på ett da­tor­spel.

– En av an­led­ning­ar­na till att det gick då­ligt i Frank­ri­ke mås­te va­ra COD. Vi satt he­la da­gar­na och li­ra­de. Jag, Pon­tus, Mar­cus Berg, Emil och Ro­bin. De fix­a­de ju fi­ber till oss på slot­tet där vi bod­de så vi kun­de spe­la, sa han.

Call of Du­ty, el­ler COD som det för­kor­tas, har se­dan släp­pet 2003 bli­vit ett av värl­dens mest spe­la­de ac­tion­spel. Det svens­ka lands­la­get är ing­et un­dan­tag. Och mest av al­la spe­lar Victor Nils­son Lin­delöf. Man­ches­ter Uni­ted-bac­kens ny­bliv­na fru Ma­ja Nils­son har fle­ra gång­er skäm­tat om 23-åring­ens sto­ra in­tres­se och ef­ter­lyst kon­takt­per­so­ner för spel­be­ro­en­de på Twit­ter.

”Kan bli åt­ta tim­mar i sträck”

– Ef­tersom man är så långt ifrån si­na vän­ner i Sve­ri­ge är det ett ro­ligt sätt för mig att pra­ta med dem dag­li­gen och kän­na mig nä­ra dem. Det är väl­digt ro­ligt att spe­la och man sit­ter och pra­ta med si­na vän­ner sam­ti­digt, sä­ger Nils­son Lin­delöf. Hur myc­ket spe­lar du? – Det be­ror li­te på. Det kan bli myc­ket, många tim­mar. Ibland blir Ma­ja in­te så glad så då får jag slu­ta ef­ter åt­ta tim­mar när hon skri­ker på mig för att jag är för hög­ljudd.

Till­sam­mans med si­na brö­der, någ­ra barn­domsvän­ner och lag­kam­ra­ten från U21-ti­den Si­mon Sand­berg har Nils­son Lin­delöf ett Cod-lag. En­ligt Sand­berg är de så bra att de ha­de kun­nat le­va på sitt spe­lan­de. Nils­son Lin­delöf hål­ler med. – Jag tror att vi skul­le kun­na gö­ra det bra om vi gick för det.

Nils­son Lin­delöf har spe­lat 29 mat­cher i Man­ches­ter Uni­ted den här sä­song­en och fått bå­de ris och ros. När han nu stäl­ler om fo­ku­set mot VM gör han det med sik­tet högt in­ställt.

– I mitt hu­vud vin­ner Sve­ri­ge VM, sä­ger han ut­an att tve­ka när han får frå­gan om världs­mäs­ta­re.

Känns det re­a­lis­tiskt? – I mitt hu­vud är det re­a­lis­tiskt. Vad ta­lar för att ni ska kun­na gå he­la vägen? – Det som vi har gjort hit­tills, att vi hål­ler ihop och föl­jer vår match­plan till hund­ra pro­cent och verk­li­gen tror på det vi gör. Att få in det i hu­vu­det och men­ta­la, att vi är sto­ra och star­ka och vi kan slå al­la. Det är väl­digt vik­tigt att man går in med den in­ställ­ning­en.

”Vi har väl­digt bra ke­mi”

Victor Nils­son Lin­delöf vitt­nar som många and­ra om att det här la­get har en spe­ci­ell sam­man­håll­ning.

– Vi har en väl­digt bra ke­mi mel­lan varand­ra och det har va­rit en av nyck­lar­na till att vi har ta­git oss till VM. Vi kom­mer bra överens och al­la klic­kar väl­digt bra med varand­ra och vi har ro­ligt runt om­kring, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vi är väl­digt duk­ti­ga på att fo­ku­se­ra på trä­ning och se­dan väl­digt bra på att slapp­na av när vi in­te har trä­ning. Jag tror att det är vik­tigt att ha en bra ba­lans och in­te ba­ra tän­ka fot­boll, fot­boll, fot­boll.

Det är här COD kom­mer in i bil­den. Spe­let åker med på bor­t­a­mat­cher i så­väl klubb- som lands­lag och VM i Ryss­land är ing­et un­dan­tag.

– Jag har med plays­ta­tion gans­ka of­ta. Det be­ror på när mat­cher­na är på da­gen. Har vi sen match­start bru­kar jag ta med den da­gen in­nan och spe­la li­te. Det är ett skönt sätt att slapp­na av och in­te tän­ka för myc­ket på fot­bol­len. Den åker med till VM ock­så? – Det gör den, hund­ra pro­cent. Vem är bäst i lands­la­get på COD? – Det är nog jag som är bäst.

SPELANDET EN NYC­KEL TILL SPE­LET: ÅKER MED TILL VM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.