”ZLA­TAN ÄR IN­TE BRA FÖR LA­GET”

LOTHAR MATTHAUS OM SVERIGERS CHANSERUTAN "GOD'

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Text: Per Boh­man Fo­to: Jer­ker Ivars­son

BER­LIN. Lothar Matt­häus kän­ner igen ett stort ego när han ser det. Hans slut­sats är där­för gi­ven. – Det är bra för Sve­ri­ge att Zla­tan in­te är med. Han är som en gud, men de and­ra spe­lar­na krym­per, sä­ger tys­ken till Sport­bla­det.

Ing­en an­nan tysk spe­la­re har haft ett så in­timt för­hål­lan­de till de tys­ka ta­blo­i­der­na. När Lothar Matt­häus i mit­ten av 90-ta­let lät pub­li­ce­ra sin dag­bok av­slö­ja­de han sig som en ma­nisk tid­nings­lä­sa­re.

”Bild, TZ, AZ, Süd­deutsche Zei­tung, Mer­kur, Kic­ker och Sport-bild. För mig är de här tid­ning­ar­na helt nöd­vän­dig läs­ning”.

Re­spek­te­ra­de hol­länds­ke fot­bolls­jour­na­lis­ten Si­mon Ku­per kon­sta­te­ra­de föl­jan­de när han för­sök­te ringa in tys­ken som män­ni­ska.

”När man lä­ser ’Min dag­bok’ så ser man in i sjä­len på Lothar Matt­häus. Det man fin­ner är föl­jan­de: en Bild-lä­sa­re”.

Un­der sto­ra de­lar av sin kar­riär ha­de Matt­häus i prin­cip en hjärt­li­ga­re re­la­tion till som­li­ga jour­na­lis­ter från ta­blo­i­den än si­na lag­kam­ra­ter. Matt­häus re­ta­de gall­fe­ber på res­ten av spe­lar­na i Bay­ern Mün­chen och Tyskland när han näs­tan tvångs­mäs­sigt spred snas­ki­ga histo­ri­er in­i­från trup­pens hjär­ta till be­red­vil­li­ga al­li­e­ra­de på Bild. Of­ta syf­ta­de läc­ka­get till att stär­ka Matt­häus po­si­tion och un­der­mi­ne­ra ut­ma­na­re om hans kap­tens­roll.

”Jag vet att mi­na kon­tak­ter med jour­na­lis­ter ger folk möj­lig­het att at­tac­ke­ra mig. Men jag har fak­tiskt va­rit med så länge att jag vet vad jag kan be­rät­ta vi­da­re och vad jag ska hål­la tyst om”, sum­me­ra­de Matt­häus den sva­ji­ga si­tu­a­tio­nen i sin dag­bok.

När vi träf­far Lothar Mätt­hus i Ber­lin är det tyd­ligt att tid­ning­ar­nas gö­ran­den och lå­tan­den fort­fa­ran­de har en helt av­gö­ran­de in­ver­kan på hans re­so­ne­mang och världs­bild. Vi har nyss ge­nom­fört en lång in­ter­vju till Sportbladets un­der vå­ren pub­li­ce­ra­de VM­nostal­gi­bi­bel,g men det är in­te så att den ko­le­ris­ke­ris­ke tysk­tys­ken sak­nar åsik­ter om som­ma­rens mäs­tersk­mäs­ter­skap. Till ex­em­pel om Zla­tans va­ra el­ler­ler ic­ke vva­ra i det svens­ka lands­la­get. För mmånga var det en upp­sli­tan­de och kne­pigk frå­ga att ta ställ­ning till som in­te blev lät­ta­re av su­per­stjär­nans kom­mer­si­ellt­si­ellt driv­na­driv katt och råt­ta-lek med Jan­ne An­ders­son.ders­son. Matt­häus vack­lar dock in­te och har sin be­stäm­da­bestäm åsikt om Zla­tan. Den grun­dar sig – för­stås – på den me­di­a­la me­ta-verk­lig­he­ten. Tyc­ker du att Zla­tan bor­de ha bli­vit ut­tage ut­ta­gen till VM? – Nej, nnej, nej. Ald­rig!

”Ffors­bergb skul­le krym­pa”

Matt­häus ve­var yvigt med ar­mar­na för att yt­ter­li­ga­re läg­ga tyngd till sitt ut­lå­tan­de. I tys­kens värld är det me­di­a­la per­spek­ti­vet av­gö­ran­de.

– Om Zla­tan kom till­ba­ka till svens­ka lands­la­get skul­le al­la ba­ra pra­ta om Zla­tan. Al­la and­ra spe­la­re som fak­tiskt tog lands­la­get till VM ham­nar i skymun­dan, ba­kom Zla­tan. Jag är in­te sä­ker på att Zla­tan all­tid vill va­ra i cent­rum, men ni jour­na­lis­ter sät­ter all­tid ho­nom i cent­rum. Det blir bätt­re ru­bri­ker då, in­te sant? Och det skul­le på­ver­ka la­get? – Pre­cis. Den bra sa­ken med Sve­ri­ge är de­ras la­gan­da. Om Zla­tan kom­mer till­ba­ka så kom­mer al­la and­ra spe­la­re för­svin­na. De and­ra kom­mer in­te kun­na häv­da sig. Emil

Fors­berg, en myc­ket bra spe­la­re, krym­per bred­vid Zla­tan. Han blir så här li­ten, sä­ger Matt­häus och hål­ler hand­fla­tan nå­gon me­ter över mar­ken. Matt­häus fort­sät­ter: – Stäm­ning­en ut­an ho­nom blir mer in­rik­tad på la­get och kol­lek­ti­vet. Men Zla­tan... han är en gud. Han gör det som pas­sar ho­nom. Men fak­tum är att Sve­ri­ge tog sig till VM tack va­re la­gan­dan, kol­lek­ti­vet och hur de ar­be­ta­de för varand­ra. Det är in­te möj­ligt med Zla­tan. Om han skul­le va­ra med ha­de ru­bri­ker­na va­rit för många. Det ha­de stört kon­cent­ra­tio­nen.

Ef­ter den ha­rang­en är det som att Matt­häus ång­rar sig li­te. Har han sagt för myc­ket? Han pepp­rar snabbt ut en kär­leks­för­kla­ring som känns upp­rik­tig.

– Jag vill be­to­na att jag äls­kar Zla­tan. Jät­te­myc­ket! Jag nju­ter av hur han pra­tar. ”Jag är Zla­tan”, lik­som. Han har gjort otro­ligt myc­ket för svensk och in­ter­na­tio­nell fot­boll. Men som jag sagt: det ha­de in­te va­rit bra för at­mo­sfä­ren i det svens­ka la­get om han spe­la­de.

”Ni be­hö­ver in­te Zla­tan”

Matt­häus ar­be­tar mer el­ler mind­re re­gel­bun­det som tv-ex­pert och vinn­läg­ger sig om att ha bra koll på samt­li­ga lands­lag i som­ma­rens VM.

– Ni be­hö­ver in­te hel­ler Zla­tan li­ka myc­ket som förr. För tre-fy­ra år se­dan ha­de jag sagt, ab­so­lut, ni mås­te ta in ho­nom för att nå bätt­re re­sul­tat. Men nu är det in­te sam­ma lä­ge. Zla­tan ska ba­ra tit­ta på VM, nju­ta av li­vet i Los Ang­e­les och le­va be­kvämt. Det är smart att und­vi­ka hu­vud­vär­ken i VM. Men än en gång: det här är ing­en kri­tik mot Zla­tan. Jag äls­kar ho­nom. Och det är ju onö­digt för ho­nom att va­ra med när Sve­ri­ge än­då åker ur i grupp­spe­let. Va? Har vi ing­en chans alls? – Mot Tyskland. Nej. Ing­en alls?

– Nej, nej. Mot de and­ra la­gen... kanske. Men in­te mot Tyskland. Visst, ett lag har all­tid chan­sen i en en­skild match, tit­ta ba­ra på er in­sats mot Ita­li­en, men Tyskland är långt bätt­re än Ita­li­en. Vi har bätt­re spe­la­re och är till­sam­mans med Bra­si­li­en och Spa­ni­en fa­vo­ri­ter­na att vin­na VM.

”Ni får käm­pa om andra­plat­sen”

Hur ser du på Sve­ri­ges lag? – Sve­ri­ge kan för­stås över­ras­ka. De har den fi­na fy­si­ken och or­ga­ni­sa­tio­nen. Dess­utom spe­la­re som Emil Fors­berg och Mar­cus Berg, som ju all­tid gör myc­ket mål. Men ni har ing­en stjär­na som kan gö­ra skill­na­den på ab­so­lut högs­ta ni­vån. Sve­ri­ge kan gö­ra sa­ker och ting obe­kvämt för var­je mot­stån­da­re, men Tyskland har nog för hög kva­li­tet för er. Nä, ni får käm­pa med Mex­i­ko om andra­plat­sen i grup­pen. Du tror sten­hårt på Tyskland? – Kol­la ba­ra på när vi spe­la­de i Con­fe­de­ra­tions Cup för­ra som­ma­ren. Vi del­tog med re­serv­la­get men var än­då bäst och vann än­då. Vi har så många kva­li­tets­spe­la­re från ung­dom­sa­ka­de­mi­er­na. Har Tyskland nå­gon svag­het? – Allt­så... man mås­te spe­la sju mat­cher för att vin­na VM. En svag in­sats och ”hej då!”. Men den sto­ra styr­kan hos Tyskland är att vi in­te är be­ro­en­de av en en­da stjärn­spe­la­re som till ex­em­pel Ar­gen­ti­na el­ler Por­tu­gal. Vi be­hö­ver in­te va­ra oro­li­ga om nå­gon sak­nas. Sam­ma gäl­ler lag som Frank­ri­ke och Spa­ni­en.

Jag vill be­to­na att jag äls­kar Zla­tan. Jät­te­myc­ket! Jag nju­ter av hur han pra­tar. ” Jag är Zla­tan”, lik­som. Nej, nej. Ni har in­te en chans. Mot de and­ra la­gen... kanske. Men in­te mot Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.