DE­FEN­SIV

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

4–4–2-FÖR­SVAR

n A: I grun­den an­vän­der Tyskland en 4–4–2 press. Även när la­get har spe­lat 4–2–3–1 har pres­sen fun­ge­rat som 4–4–2 där ti­an tar kli­vet upp bred­vid an­fal­la­ren. Tysklands pres­spel är högt och in­ten­sivt och få lag kla­rar att spe­la sig för­bi.

SVAG­HET ATT UT­NYTT­JA

n B: Jos­hua Kim­mich har ut­veck­lats till en av värl­dens bäs­ta hö­ger­bac­kar. Han fyl­ler gär­na på i of­fen­si­ven där hans in­lägg är ett fruk­tat an­falls­va­pen. Det in­ne­bär ock­så att han läm­nar ytor ba­kom sig. Oav­sett om det är Kim­mich el­ler Em­re Can som har spe­lat hö­ger­back har Tyskland kon­se­kvent bli­vit sår­ba­ra för om­ställ­ning­ar på sin hö­ger­kant ( 1). I sam­lat för­svar är över­flytt­ning­en så re­jäl ( 2) att man of­ta läm­nar ytor på bort­re kant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.