SVE­RI­GE HAR EN AV­GÖ­RAN­DE SVAG­HET

Moon Seen-Min - en !bre del­ta fern­ka­min med sten­koll pa VM-mot­stan­det: Vi kan na kvar­ten

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Per Boh­man per.boh­man @af­ton­bla­det.se

” Vi vet al­la att det svens­ka lands­la­get leds av mis­ter Jan­ne An­ders­son som är enormt er­fa­ren och att al­la spe­lar­na kan bi­dra med styr­ka och kraft­full ele­gans.”

Han­den på hjär­tat: Vad kän­ner vi till om det syd­ko­re­ans­ka lands­la­get? In­te myc­ket, nej. Syd­ko­rea vet desto mer om oss... – Sve­ri­ge har en av­gö­ran­de svag­het, sä­ger den för­re djur­går­da­ren Moon Se­on-min, 25, som är ut­ta­gen i lan­dets Vm-trupp.

Nid­bil­den av den ste­re­o­ty­pe syd­ko­re­ans­ke spe­la­ren är att han är li­ten, snabb, har ut­märkt tek­nik – men kanske in­te all­tid tar för sig på pla­nen och i om­kläd­nings­rum­met på ett sätt som speg­lar hans fak­tis­ka fot­bolls­kva­li­te­ter. Moon Se­on-min var li­ten, snabb, ha­de ut­märkt tek­nik – men tog un­der ti­den i allsvenskan in­te för sig på ett sätt som speg­la­de yt­terns fak­tis­ka fot­bolls­kva­li­te­ter. Moon var rent spel­tek­niskt san­no­likt Djur­går­dens mest be­gå­va­de spe­la­re men led svårt av hem­läng­tan. Trots över­läg­sen speed och tek­nik på små ytor ha­de den på själv­för­tro­en­de ur­la­ka­de unge syd­ko­re­a­nen svårt att häv­da sig även mot all­svens­kans mest be­grän­sa­de klump­föt­ter till yt­ter­bac­kar.

Form­stark i li­gan

Ef­ter fem år i Ös­tersund och Djur­går­den fick det va­ra nog. Så i no­vem­ber 2016 vän­de han hem. Ett in­spi­re­rat be­slut får man sä­ga. För 1,5 halvt år se­na­re är han en av den ko­re­ans­ka li­gans mest formstar­ka spe­la­re, öser in po­äng och är för förs­ta gång­en i li­vet ut­ta­gen i Syd­ko­re­as lands­lag. När den pre­li­mi­nä­ra VM­trup­pen togs ut fick Moon en av plat­ser­na. Han är där­för en av yt­terst få män­ni­skor på jor­den med helt upp­da­te­rad kun­skap om så­väl Sve­ri­ge som vår kom­man­de Vm-mot­stån­da­re Syd­ko­rea. Hur känns det att bli ut­ta­gen till VM? – Först och främst är jag ba­ra väl­digt glad över att lands­la­get ens hör­de av sig. Det be­ty­der myc­ket. För det här är förs­ta gång­en som lands­la­get tar ut mig, och det in­för ett VM. Du ha­de en tuff tid i Djur­går­den. Hur kom­mer det sig att du hit­ta­de for­men på hem­ma­plan? – Det finns för­stås fle­ra skäl till var­för mi­na för­må­gor stärkts, men det ab­so­lut vik­ti­gas­te är att jag får chan­sen att le­va ett sta­bilt liv med min fru i en mil­jö som jag kän­ner mig be­kväm och hem­ma i.

”Obe­kant för syd­ko­re­a­ner”

Moon är kro­niskt ar­tig och väg­rar att sva­ra på frå­gan om vil­ka av Sve­ri­ge och Syd­ko­rea som är favoriter i grupp­spels­mat­chen.

– Själv­klart hop­pas jag att det syd­ko­re­ans­ka lands­la­get får med sig ett bra re­sul­tat från mat­chen mot Sve­ri­ge. Hur tror du att syd­ko­re­a­ner i all­män­het ser på det svens­ka lands­la­get?

– I är­lig­he­tens namn är Sve­ri­ge och det svens­ka la­get ett rätt obe­kant fe­no­men för syd­ko­re­a­ner. All­de­les oav­sett så vet vi att Sve­ri­ge är ett av de star­kas­te lands­la­gen i värl­den sett till att ni lyc­ka­des vin­na mot Ita­li­en i den där av­gö­ran­de kval­run­dan. Vad skul­le du sä­ga är det svens­ka la­gets styr­kor re­spek­ti­ve svag­he­ter?

– Vi vet al­la att det svens­ka lands­la­get leds av Mr Jan­ne An­ders­son som är enormt er­fa­ren och att al­la spe­lar­na kan bi­dra med styr­ka och kraft­full ele­gans. Moon ser dock en stor svag­het i det svens­ka la­get som lätt kan ut­nytt­jas av det blixt­snab­ba syd­ko­re­ans­ka la­get. Få lag kan ri­va upp mot­stån­dar­lag med djupled­slöp­ning­ar som Syd­ko­rea.

– Den av­gö­ran­de svens­ka svag­he­ten är de sto­ra ytor­na som man kan hit­ta ba­kom back­lin­jen.

Här i Sve­ri­ge är vi in­te helt upp­da­te­ra­de på det syd­ko­re­ans­ka la­get. Vad skul­le du sä­ga är era styr­kor och svag­he­ter? – Vår av­gö­ran­de styr­ka i Syd­ko­rea är att det in­om la­get finns en enormt stark lag­käns­la, mo­ral, plikt­käns­la och lo­ja­li­tet mot varand­ra. Svag­he­ten är för­stås att vi in­te har så många världs­klas­spe­la­re jäm­fört med Tyskland, Mex­i­ko och Sve­ri­ge. Det ska å and­ra si­dan in­te be­hö­va va­ra så far­ligt så länge vi i Syd­ko­rea kom­mer sam­man till en rik­tigt stark en­het. Vi kän­ner för­stås till stjär­nor­na Ki Sung­Yeung i Swan­sea och Son Heung-min i Tot­ten­ham. Men vil­ka spe­la­re från den ko­re­ans­ka li­gan är mest spän­nan­de just nu? – Från K-le­a­gue skul­le jag verk­li­gen vil­ja näm­na Kim Shin-wook (en två me­ter lång nick­spe­ci­a­list till stri­ker), Kim Jin-su (snabb väns­ter­back med bra skott) och Lee Jae-sung (spel­skick­lig in­ner­mitt­fäl­ta­re). Syd­ko­rea stod för en bril­jant in­sats 2002. Hur bra är årets lag jäm­fört med hjäl­tar­na från hem­ma-vm? – Vår vil­ja att vin­na kom­mer att va­ra li­ka av­gö­ran­de nu som det var då. Det är all­tid Syd­ko­re­as styr­ka un­der ett världs­mäs­ter­skap.

”Räk­nar de­fi­ni­tivt med åt­ton­del”

Mex­i­ko an­ses i all­män­het va­ra den störs­ta ut­ma­na­ren till Sve­ri­ge i kam­pen om andra­plat­sen i grup­pen, ba­kom Tyskland. Men Syd­ko­rea går in­te in i tur­ne­ring­en med lågt ställ­da mål. Moon bå­de hop­pas och tror på avan­ce­mang från grupp­spe­let. Vad har ni för re­sul­tatmål med mäs­ter­ska­pet? – Som lä­get är nu räk­nar vi de­fi­ni­tifvt de­fi­ni­tivt med att nå åt­ton­dels­fi­na­ler­na. Så är det ab­so­lut. Men om vi verk­li­gen kom­mer sam­man som lag så kan vi ab­so­lut nå kvarts­fi­na­ler­na.

CAR­LOS VE­LA : VI VILLA GA HELLA VAGEN

Den för­lo­ra­de so­nen har åter­vänt.

Kan Car­los Ve­la skju­ta Mex­i­ko för­bi åt­ton­dels­för­ban­nel­sen?

– Vi vill in­te ba­ra gå till kvarts­fi­nal. Vi vill gå he­la vägen. Vi hop­pas vin­na he­la VM, sä­ger an­fal­la­ren.

Plöts­ligt vil­le han in­te va­ra med länge. Ef­ter VM 2010 ha­de den då 21-åri­ge Car­los Ve­la trött­nat på att spe­la för Mex­i­ko. Stän­di­ga kon­flik­ter ver­ka­de ha nött ner in­tres­set för lands­lags­fot­boll. Yng­ling­en blev hårt ta­gen av de äld­re lag­kam­ra­ter­na, oli­ka för­bunds­kap­te­ner och mex­i­kans­ka fot­bolls­ex­per­ter som stän­digt be­skyll­de ho­nom för di­va­la­ter. Su­per­ta­lang­en an­sågs slapp, slö och all­mänt märk­lig ef­tersom han själv för­kla­rat sig ”oin­tres­se­rad av fot­boll”.

– Ve­la kan dra åt hel­ve­te, me­na­de mål­vak­ten An­to­nio Car­ba­jal.

– Han har ing­en di­sci­plin. Allt han gör är att ram­la och ska­dar sig, sa ex­per­ten Car­los Her­mo­sil­lo.

För­re stor­stjär­nan Al­ber­to Gar­cia Aspe slog fast att Ve­la ”be­hö­ver gå till en psy­ko­log”.

I sam­band med lands­kamp mot Colom­bia 2010 ha­de spe­lar­na fes­tat hårt till­sam­mans med pro­sti­tu­e­ra­de på spe­lar­ho­tel­let. 13 spe­la­re del­tog, men ba­ra Ve­la och yt­ter­li­ga­re en lag­kam­rat stäng­des av från lands­la­get i sex må­na­der. Det i Ve­las ögon dra­ko­nis­ka straf­fet såg till att an­fal­la­ren där­ef­ter väg­ra­de re­pre­sen­te­ra­te­ra Mex­i­ko.

lll l

Till­sam­mans med brö­der­na Jo­nat­han och Gio­van­ni­o­van­ni Dos San­tos samt Ja­vi­er Her­nan­dez var Car­los Ve­la en nyc­kel­per­son i den unga gyl­le­nee mex­i­kan-mex­i­kans­ka ung­doms­ge­ne­ra­tion ene­ra­tion som fått sin fot­bolls­ut­bil­dolls­ut­bild­ning i eu­ro­pe­is­kaa topp­klub­bar. 2005 ha­de han lett U17-7-lands­la­get till VM-VM­guld och bli­vit tur­ne­ring­enstur­ne­ring­ens skyt­te-skyt­te­kung. An­fal­la­ren slogs­log ige­nom i Ar­se­nal, men blev en in­ter­na­tio­nell­trna­tio­nellt er­känd stri­ker först i spanska­ka Re­al So­ci­e­dad. Han är vass i djupled, be­sit­ter flärd­full tek­nik och är dess­utom en ele­gant lobbspe­ci­alst. I den bas­kis­ka klub­ben var Ve­la en på­lit­lig mål­skytt och no­te­ra­des un­der sex ra­ka sä­song­er för 10-15 li­ga­mål. Ovil­jan att stäl­la upp för lands­la­get smär­ta­de för­stås lands­män­nen – vem trod­de Ve­la att han var? – och för­bun­det åk­te gång på gång över At­lan­ten för att över­ta­la spe­la­ren. Trots att han in­te ens del­ta­git i Vm-kva­let er­bjöds han en plats i trup­pen till mäs­ter­ska­pet i Bra­si­li­en 2014. Men Ve­la åter­kom all­tid med sam­ma svar:

– Nej, tack. Jag vill in­te del­ta i sam­man­hang som jag in­te tyc­ker om. Jag öns­kar de and­ra lyc­ka till i VM, men jag är in­te med. Jag är in­te men­talt re­do.

”Fan­sen re­spek­te­rar mig in­te”

Han var helt en­kelt bränd ef­ter in­ci­den­ten 2010 och då hjälp­te inga över­tal­nings­för­sök. – Fan­sen i Mex­i­ko re­spek­te­rar in­te mig och ser ba­ra si­tu­a­tio­nen från ett fel håll. El­ler så kal­lar de mig för­rä­da­re. Ing­et är sant. Men jag vet hur jag kän­ner och vad som är rätt för mig. Vin­tern 2014 ver­ka­de­ver­ka han än­då ha om­prö­vat­vat sitt ti­di­ga­re be­slu­be­slut. Ve­la ställ­de upp för lands­la­get och gjor­de di­rekt två mål i en trä­nings­match­nings­match mot Hol­hol­land. Dä­re­mot väg­ra­de han ta­la med de­den mex­i­kans­ka pres­sen. – Det finns egent­li­gen ing­et att sä­ga­ga om Car­car­los Ve­la, sa lag­kap­te­nen Gu­ar­da­gu­ar­da­do och ryck­te in som en in­for­min­for­mell ta­les­per­son. – Det ver­kar som att al­la har fel bild av ho­nom.n Jag kan be­rät­ta för er att han äär en skäm­ta­re som älskar­kar att um­gum­gås med lag­kam­ra­ter­na. Han vill käm­käm­pa med oss. Men själv­sj höll Ve­la allt­så käf­ten.ten. Frå­från 2014 till 2017 – un­der tre långa år – yp­pa­de Ve­la in­te ett en­da ord om lands­la­get i in­ter­vju­er. La­gom till kva­let in­för VM 2018 var han till­ba­ka igen, pre­ste­ra­de bra – men fick i stäl­let mas­siv kri­tik för sitt klubb­lagsval. Som­ma­ren 2017 ha­de Ve­la näm­li­gen skri­vit på för Los Ang­e­les FC i MLS vil­ket be­trak­ta­des som sin­nes­svagt av al­la som be­fann sig sö­der om den ame­ri­kans­ka grän­sen.

– Det mex­i­kans­ka fol­ket har nog för­lå­tit ho­nom för att han in­te följ­de med till VM 2014, men in­te för hans be­slut att läm­na Spa­ni­en för MLS, sä­ger jour­na­lis­ten Di­e­go Man­ce­ra.

”VM det vik­ti­gas­te i min kar­riär”

En­ligt an­fal­la­ren sät­ter den i hans tyc­ke slent­ri­an­mäs­si­ga mex­i­kans­ka kri­ti­ken fing­ret på var­för han en gång i ti­den val­de att in­te re­pre­sen­te­ra lands­la­get.

– I Mex­i­ko blir allt och al­la all­tid kri­ti­se­ra­de. Om du stan­nar hem­ma från lands­la­get, om du är då­lig, om du går till ett an­nat klubb­lag. Allt blir kri­ti­se­rat.

Se­dan ett år till­ba­ka har Ve­la än­då valt att slu­ta borg­fred med den mex­i­kans­ka pres­sen. Han stäl­ler upp på press­kon­fe­ren­ser och sva­rar på frå­gor om lands­la­get ef­tersom Ve­la vill be­vi­sa att han är ka­pa­bel att fö­ra lan­det till fram­gång i ett VM.

– Är­ligt ta­lat så upp­skat­ta­de jag in­te VM i Syd­af­ri­ka 2010. Där­för blir som­ma­rens VM spe­ci­ellt för mig. Nu vill jag spe­la, nju­ta av mäs­ter­ska­pet och pre­ste­ra bra.

– Det här blir den vik­ti­gas­te tur­ne­ring­en i min kar­riär och jag hop­pas kun­na spe­la fan­tas­tiskt. Det är kanske för myc­ket att kal­la VM för en re­vansch, men jag vill verk­li­gen nju­ta. Jag är re­do och har ar­be­tat hårt de se­nas­te åren för att hjäl­pa lands­la­get.

Mex­i­ko har in­te lyc­kats vin­na en en­da åt­ton­dels­fi­nal på de sex se­nas­te för­sö­ken och det ta­las om en för­ban­nel­se i lan­det. Kan Mex­i­ko nå kvarts­fi­na­len den här gång­en?

– Vi kan slå vil­ket lag som helst i värl­den. Vi vill gå he­la vägen. Vi hop­pas vin­na he­la VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.