”DE SPE­LAR 30-TALSFOTBOLL”

MA­RA­DO­NA SÅGAR JORGE SAMPAOLI JÄMS MED FOTKNÖLARNA: ÄR UP­PEN­BART ATT POJKEN IN­TE VET NÅGONTING ALLS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Per Boh­man

Ar­gen­ti­na kan skry­ta med värl­dens star­kas­te an­falls­upp­sätt­ning, men var trots det sorg­ligt be­ro­en­de av Lio­nel Mes­si un­der Vm-kva­let. Lag­kap­te­nen kun­de ba­ra med­ver­ka i 10 av 18 mat­cher. Än­då blev han lands­la­gets över­läg­set bäs­te mål­skytt i kva­let. Gon­za­lo Hi­gu­ain (Ju­ven­tus), Ser­gio Agüe­ro (Man Ci­ty), Mau­ro Icar­di (In­ter) och Pau­lo Dy­ba­la (Ju­ven­tus) – ing­en av de and­ra klas­san­fal­lar­na­na mäk­ta-mäk­ta­de med fler än ett yn­ka mål. Där­för­för kret-kret­sa­de den ar­gen­tins­ka de­bat­ten somsom van­ligt om vil­ka for­wards och of­fe­nen­si­va spe­la­re den pres­sa­de för­bundsd­s­kap­ten Jorge Sampaoli skul­le väl­ja äl­ja i sam­band med trupput­tag­ning­en n i slu­tet av maj.

Sampaoli gav ve­te­ra­ner som m Hi­gu­ain (osä­ker form) och Agüe­ro üe­ro (små­ska­dad) utö­ver giv­na du­on Mes­si och Dy­ba­la bil­jet­ter till Ryss-ryss­land. Där­med nob­ba­de han Icar­di ar­di trots att den­ne vun­nit skyt­te­li­gan gan i Se­rie A. Be­slu­tet var in­te po­pu­lärt. lärt.

– Jag tar fullt an­svar för la­get jag ta­git ut. Även om det in­te är op­ti­malt att någ­ra av spe­lar­na för till­fäl­let in­te är på sin bäs­ta ni­vå. Vi har ana­ly­se­rat allt och kom fram till de här nam­nen ef­ter ut­vär­de­ring­en, för­sva­ra­de sig Sampaoli.

För­sva­ret – ett sor­ge­barn

Men är det verk­li­gen den ar­gen­tins­ka an­falls­upp­sätt­ning­en fallsup som ska ana­ly­se­ras in i ab­su­ab­sur­dum? Det verk­li­ga sor­ge­bar­net är ju den se­dan någ­ra år till­ba­ka allt tun­na­re för­svars­lin­jen. fö Sampaoli har för­sökt im­ple­men­te­ra den in­ten­si­va, risk­ta­gan­de och höga press han an­vän­de sig av som för­bunds­kap­te­nen för ChiC­hi les löp­star­ka lands­lag. Pro­ble­met är att Ar­gen­ti­na in­te har den ty­pen av a tem­postar­ka för­svars­spe­la­re. rs­spe­la­re. Sampaoli S har ock­så fått kri­ti­ki­tik för sin be­hand­ling b av Ezequ­i­el Ga­ray.ray. Han är lan­dets la kanske bäs­ta mitt­backt­back och var va av­gö­ran­de för la­get när Ar­gen­ti­na gick gi till Vm-fi­nal 2014. Menn för­sva­ra-för­sva­ra­ren re från Va­len­cia har knapptpt del­ta­git i la­lands­la­get se­dan Sam­pa­o­li­li tog över och från för­bunds­håll har det mutt­rats om att Ga­ray själv tac­kat nej till spel. Ryk­te­na fick 31-åring­en att ry­ta ifrån:

– Det snac­kas myc­ket. Men har ni hört nå­got från häs­tens mun? Från mig? Lyss­na här: jag gav ald­rig upp. För mig är det en dröm att spe­la för sitt land.

Men Sampaoli vil­le av okän­da skäl in­te ta med Ga­ray till VM.

– Allt hand­lar om vad den ar­gen­tins­ke för­bunds­kap­te­nen vill. Jag har för­sökt pre­ste­ra för klub­ben och sen be­ror allt på trä­na­ren. Jag be­stäm­mer in­te vem som ska bli ut­ta­gen till VM och vem som får stan­na hem­ma, sä­ger Ga­ray. Den märk­li­ga be­hand­ling­en av Ga­ray är ett av skä­len till att all­män­he­ten in­te kan ac­cep­te­ra Ar­gen­ti­nas ka­ta­stro­fa­la för­svars­spel. Ef­ter 2-4 mot Ni­ge­ria i no­vem­ber 2017 spred sig en

De­fen­si­ven du­ger in­te i Ar­gen­ti­na.

För­bunds­kap­ten Jorge Sampaoli blir slak­tad tad in­för VM.

– Ar­gen­ti­nas pro­blem är in­te spe­lar­na. Pro­ble­met ro­ble­met är per­so­nen som ska sty­ra spe­lar­na. Sam­pa­o­li­a­o­li är den sva­ga län­ken, sä­ger Di­e­go Ma­ra­do­na.

”Obe­fint­ligt för­svar”

Där och då be­stäm­de sig Di­e­go Ma­ra­do­na för att det fick va­ra nog.

– Vet ni vad som stör mig? Vi ar­gen­ti­na­re job­ba­de så hårt för att för­tjä­na re­spekt och få de and­ra län­der­na att fruk­ta oss. Men bort­sett från Mes­si så finns det ing­en re­spekt för Ar­gen­ti­na i dag. Tit­ta på mat­chen mot Ni­ge­ria. De kun­de ha gjort åt­ta mål mot oss. Ar­gen­ti­nas störs­ta pro­blem är för­svars­spe­let. Det är obe­fint­ligt, sä­ger han.

Sampaoli har ti­di­ga­re un­der 2017 ex­pe­ri­men­te­rat med en upp­ställ­ning som in­ne­hål­lit blott två renod­la­de för­sva­ra­re i en unik 2-3-4-1-for­ma­tion. Det låg ho­nom i fa­tet när de­fen­si­ven de­fi­ni­tivt krac­ke­le­ra­de un­der 2018. Ma­ra­do­na, som väl knap­past var ett tak- tiskt ge­ni un­der sin tid som ar­gen­tinsk för­bunds­kap­ten, går hårt åt Sampaoli in­för VM.

– Det är up­pen­bart att pojken in­te vet någonting alls, sä­ger Ma­ra­do­na i en il­la dold härskar­tek­nik rik­tad mot den jämn­å­ri­ge­ge Sampaoli.

– Jag har sett att de spe­lat 2-3-4-1. Det är löj­ligt. Ha­nan spe­lar en 30-talsfotboll. ls­fot­boll. Ar­gen­ti­nasnas pro-pro­blem är in­tein­te spe­lar-spe­lar­na. Pro­ble­met­le­met är per­so­nen somm ska sty­ra spe­lar­na. Sam­pa­o­li­am­pa­o­li är den sva­ga län­ken. nken.

”Jag tviv­lar” viv­lar”

För­bunds­kap­te­nensns för­svar fram-fram­stod som ihå­ligt i re­la­tio­ni­on till Ma­ra­do­nas kraft­ful­la re­to­rik.

– Vi har en idé, menn är väl­digt långt från den star­tel­va som vi vill ha i Vm-pre­pre­miä­ren. Sa­ker och ting kan­kan för­änd­ra sig. Vi tar det dag för dag, för­sök­ter­sök­te Sampaoli. Det ar­gu­men­tet pepp­ra­des om­gå­en­de ner av Ma­ra­do­na. – Sampaoli har ba­ra flyt. Om Mes­si är in­spi­re­rad så kom­mer han sky­la över al­la miss­tag som trä­na­ren gör. För är Mes­si på gång så är det 60 pro­cents chans att Ar­gen­ti­na vin­ner VM. De and­ra i la­la­get kan va­ra kör­med­lem­mar men det finns­finn ing­en an­nan li­ka bra sång­a­re.re. Det här gör ont att sä­ga men... ef­ter Mes­si finns­finn det ingen­ting alls. Ar­gen­ti­nar­gen­ti­na har ham­nat i en svår grupp med Is­land,is­land Ni­ge­ria och Kro­a­ti­en. – Jag tviv­tviv­lar verk­li­gen. Jag har så många tvi­vel.tvi­ve Det här blir in­te lätt. För­re fö­för­bunds­kap­te­nen Car­los Bi­lar­do, som för­de Ar­gen­ti­na till VM­guld­guld 1986, är så be­svi­ken på Sampaoli att han väg­rar pra­tap om ho­nom. – Frå­ga mi­mig om se­ri­ö­sa trä­na­re, in­te en fjär­de­klas­sens trä­na­re. Tyskland har haft tio för­bunds­kap­te­ner på 92 år. Ar­gen­ti­naar­gent har haft nio oli­ka trä­na­re­re se­dan 2006.200 Myc­ket ty­der på att den siff­ran sti­gersti­ge till tio ef­ter VM. Sampaoli.

för­sik­tig oro. Och i slu­tet av mars var det un­der­gångs­stäm­ning se­dan Spa­ni­en för­ned­rat Ar­gen­ti­na med 6–1. ” Sampaoli har ba­ra flyt. Om Mes­si är in­spi­re­rad så kom­mer han sky­la över al­la miss­tag som trä­na­ren gör. ”

Käl­lor: MUNDO DE­POR­TI­VO, ESPN, MARCA, MUNDO ALBICELESTE, GOAL.COM Med Mes­si Mat­cher: 10 Vins­ter: 6 Kryss: 3 För­lus­ter: 1 Mål fram­åt: 13 Mål bak­åt: 6 Ut­an Mes­si Mat­cher: 8 Vins­ter: 1 Kryss: 4 För­lus­ter: 3 Mål fram­åt: 6 Mål bak­åt: 10 SÅ BRA VAR AR­GEN­TI­NA I VM-KVA­LET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.