EN SISTA GYL­LE­NE CHANS

”Vi mås­te vin­na någonting”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

i åt­ton­dels­fi­na­len, men se­dan sprang Wa­les dem sön­der och sam­man i kvarts­fi­na­len. Ett nytt fi­asko var fött.

Sista chan­sen för Bel­gi­ens su­per­stjär­nor?

Ef­ter ti­di­ga ut­tåg är det nu dags för Eden Ha­zard, Ke­vin de Bruy­ne och de and­ra att le­va upp till kra­ven.

– Ska vi få kal­la oss för den gyl­le­ne ge­ne­ra­tio­nen så mås­te vi vin­na någonting, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Ro­ber­to Mar­ti­nez.

I Di­e­go Ma­ra­do­nas VM 1986 gick Bel­gi­en till se­mi­fi­nal. Den för­lo­ra­de brons­mat­chen är det när­mas­te lan­det kom­mit en me­dalj j se­dan dess i EM och VM.

De se­nas­te mäs­ter­ska­pen ha­rar Bel­gi­en an­länt som åt­minsto­ne en dar­krk hor­se, var­je gång med fler gam­la el­ler ny­bliv­na världs­stjär­nor i trup­pen. pen.

Men än­då får det bel­gis­ka ska lands­la­get in­te ihop det i mäs­te­rer­ska­pen. Till åt­ta av de 16 se­nas­te te EM- och Vm-tur­ne­ring­ar­na har ar man in­te ens lyc­kats kva­la in. n. EM se­nast var förs­ta gång­en i mo­dern tid där man bå­de lyc­ka­des kva­la­la in och gå vi­da­re från grup­pen. Vä­gen­g­en till fi­nal låg öp­pen. Ung­ern kör­de­ses över

Har stu­de­rat Eng­lands miss­tag

Eng­land, kom­man­de grupp­mot­stån­da­re i som­mar, har va­rit i sam­ma lä­ge. En gyl­le­ne ge­ne­ra­tion med Beck­ham, Lam­pard, Ter­ry, Ger­rard, Scho­les, Fer­dinand och gäng­et, men in­te i när­he­ten av den fram­gång som så­dan ta­lang bor­de fö­da. Bel­gi­ens för­bunds­kap­ten, Pre­mi­er Le­a­gue-häm­ta­de Ro­ber­to Mar­ti­nez, för­sö­ker ta rre­da på vad det är som gått fel för Bel­gi­en ge­nom att kol­la på just Eng­land. – Ja­jag för­sö­ker lis­ta ut vad det var som gjord­gjor­de att Eng­land ald­rig åstad­kom nå­got. Unun­der många år har jag pra­tat med mä­män­ni­skor som var med i la­get och för­söksökt hit­ta or­sa­ker, sä­ger han till Mir­ror. – Det är väl­digt svårt när nå­got in­te ha­har klic­kat. Svårt, och väl­digt in­tres­sant.sant. Detd hän­der i många om­kläd­nings­rum,rum, i mmånga lag. Och det är ald­rig ba­ra en or­sak till­ti det. Of­tast är det en kom­bi­na­tion av sa­ker som går då­ligt och ska­par en ne­ga­tiv­tiv käns­la.känsl Vad vi då mås­te gö­ra är att hit­ta en ni­vå av hän­gi­ven­het, så att man ska­par ett lag.

Med stor­stjär­nor som Chel­se­as Eden Ha­zard och Thi­baut Cour­to­is, Man­ches­ter Ci­tys Ke­vin de Bruy­ne och Vin­cent Kom­pa­ny och Ro­me­lu Luka­ku (Man­ches­ter Uni­ted) har Bel­gi­en in­te ba­ra en all­s­tar el­va från Pre­mi­er Le­a­gue, ut­an ock­så vad som har al­la för­ut­sätt­ning­ar att va­ra en gyl­le­ne ge­ne­ra­tion. Men än­nu så länge är man ba­ra det på papp­ret.

”En unik match”

– Jag bryr mig in­te om att sät­ta smek­namn på mi­na lag, men för att bli en gyl­le­ne ge­ne­ra­tion så mås­te du vin­na guld. Du mås­te vin­na OS, EM el­ler VM. Du mås­te vin­na någonting. Vi mås­te gö­ra det här till vår gyl­le­ne ge­ne­ra­tion, sä­ger Mar­ti­nez.

Bel­gi­en mö­ter Pa­na­ma, Tu­ni­si­en, och till sist Eng­land, i vad de fles­ta tror ska bli en match om grupp­se­gern. Två lag där de all­ra fles­ta spe­lar­na spe­lar med el­ler mot varand­ra var­je vec­ka i Pre­mi­er Le­a­gue.

– Det kom­mer att bli en helt unik match där ing­et av la­gen har någ­ra hem­lig­he­ter för det and­ra. Hen­rik Lund­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.