VM-FE­BER I PA­NA­MA: ”DET ÄR HELT GA­LET”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Hen­rik Lund­gren

Ti­der­nas förs­ta Vm-slut­spel för Pa­na­ma. Då är Vm-fe­bern sky­hög i lan­det. – Al­la tyc­ker det ska bli spän­nan­de, det är en helt ga­len stäm­ning, sä­ger mitt­fäl­ta­ren Ani­bal Go­doy.

Se­gern hem­ma mot Cos­ta Ri­ca i den sista kval­mat­chen be­tyd­de två sa­ker. USA mis­sa­de ett Vm-slut­spel se­dan 1 986. Och Pa­na­ma skul­le få åka på sitt förs­ta VM ge­nom ti­der­na. – Det är där­för man spe­lar fot­boll. Det är där­för vi täv­lar. För att få upp­le­va den där drömmen at t få spe­la i et t VM, sä­ger för­sva­ra­ren Ha­rold Cum­mings till mls­soc­cer.com. Avan­ce­mang­et fi­ra­des re­jält i Pa­na­ma, men i en grupp med Bel­gi­en, Eng­land och Tu­ni­si­en är för­stås lan­det bot­ten­tip­pa­de. Skul­le de ta sig vi­da­re från grupp­spe­let är det en av ti­der­nas störs­ta Vm-skräl­lar.

”Folk vill verk­li­gen nju­ta”

– Vi är på sätt och vis den yngsta na­tio­nen. Det blir vår förs­ta er­fa­ren­het av VM. Vi kom­mer att job­ba hårt och ge allt för att få med oss bra re­sul­tat. Men vi är ock­så i Ryss­land för att lä­ra oss, sä­ger Cum­mings och fort­sät­ter: – För­hopp­nings­vis kan det bli nå­got av det här, så att vi kan kva­li­fi­ce­ra oss till fler mäs­ter­skap. Vi vill vin­na vå­ra mat­cher, men om vi in­te lyc­kas med det så kom­mer det än­då va­ra en fan­tas­tisk lär­dom. Ani­bal Go­doy och Ha­rold Cum­mings har till­sam­mans spe­lat över 100 lands­kam­per, men ald­rig upp­levt en så­dan f ot­bolls­fe­ber i hem­lan­det. – Det är förs­ta gång­en vi är med och folk vill verk­li­gen nju­ta av VM. Det är helt ga­let och al­la ser fram emot vår förs­ta match. Folk har satt Pa­na­ma-flag­gor på si­na bi­lar och skaf­fat än­nu stör­re flag­gor till hem­men, sä­ger Go­doy.

Fo to: A P

Förs­ta VM­slut­spe­let för Pa­na­ma.

Cum­mings.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.