20 SLUT­SPEL – HÄR ÄR VM-FINALERNA 1930 930 TILL 2014

1930 1934 1938 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Uru­gu­ay— Ar­gen­ti­na ..................4—2 Esta­dio Cen­te­na­rio, Mon­te­vi­deo, Uru­gu­ay 68 34646 Ita­li­en— Tjec­ko­slo­va­ki­en .......... 2—1f Sta­dio Na­zio­na­le PNF, Rom, Ita­li­en 55 00000 Ita­li­en— Ung­ern............................4—2 Sta­de olym­pi­que Yves-du-ma­noir, Pa­ris, Frank­ri­ke 45 00000 Uru­gu­ay— Bra­si­li­en .................. 2—1* Ma­racanã, Rio de Ja­nei­ro, Bra­si­li­en 200 00000 Väst­tyskland— Ung­ern ............. 3—2 Wank­dorfsta­di­on, Bern, Schweiz 62 50000 Bra­si­li­en— Sve­ri­ge...................... 5—2 Råsun­da fot­bolls­sta­di­on, Sol­na, Sve­ri­ge 49 73737 Bra­si­li­en— Tjec­ko­slo­va­ki­en ....... 3—1 Esta­dio Na­cio­nal, San­ti­a­go, Chi­le 68 67979 Eng­land— Väst­tyskland............. 4—2f Wem­bley Sta­di­um, Lon­don, Eng­land 98 00000 Bra­si­li­en— Ita­li­en ........................ 4—1 Esta­dio Az­teca, Mex­i­co Ci­ty, Mex­i­ko 107 41212 Väst­tyskland— Hol­land .............. 2—1 Olym­pi­a­sta­di­on, Mün­chen, Väst­tyskland 75 20000 Ar­gen­ti­na— Hol­land .................. 3—1f Esta­dio Mo­nu­men­tal, Bu­e­nos Aires, Ar­gen­ti­na 71 48383 Ita­li­en— Väst­tyskland ................ 3—1 San­ti­a­go Ber­nabéu, Madrid, Spa­ni­en 90 00000 Ar­gen­ti­na— Väst­tyskland .......... 3—2 Esta­dio Az­teca, Mex­i­co Ci­ty, Mex­i­ko 114 60000 Väst­tyskland— Ar­gen­ti­na .......... 1—0 Olym­pi­a­sta­di­on, Rom, Ita­li­en 73 60303 Bra­si­li­en— Ita­li­en...................... 0—0s Ro­se Bowl, Pa­sa­de­na, USA 94 19494 Frank­ri­ke— Bra­si­li­en .................. 3—0 Sta­de de Fran­ce, Saint-de­nis, Frank­ri­ke 80 00000 Bra­si­li­en— Tyskland.................... 2—0 In­ter­na­tio­nal Sta­di­um, Yo­ko­ha­ma, Ja­pan 69 02929 Ita­li­en— Frank­ri­ke ........................1—1s Olym­pi­a­sta­di­on, Ber­lin, Tyskland 69 00000 Spa­ni­en— Hol­land ...................... 1—0f Soc­cer Ci­ty, Jo­han­nes­burg, Syd­af­ri­ka 84 49090 Tyskland— Ar­gen­ti­na .................1—0f Ma­racanã, Rio de Ja­nei­ro, Bra­si­li­en 74 73838

f s *sista mat­chen i fi­nal­run­dan (ing­en fi­nal spe­la­des) av­gjor­des ef­ter för­läng­ning av­gjor­des ef­ter straf­far ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.