SE UPP, RYSS­LAND – 92 MÅL TILL­SAM­MANS!

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Hen­rik Lund­gren

URU­GU­AY G n Till­sam­mans har du­on gjort 92 mål i lands­la­get. Edin­son Ca­va­ni och Lu­is Su­a­rez är ett av VMtur­ne­ring­ens far­li­gas­te an­falls­par.

I Ryss­land mås­te Bar­ce­lo­na-stjär­nan ba­ra bry­ta sin Vm-för­ban­nel­se.

– Det var mitt miss­tag. Så jag är har en skuld till mig själv och Uru­gu­ay att be­ta­la, sä­ger Su­a­rez.

Kloc­kan ha­de tic­kat upp till den 80:e spel­mi­nu­ten på Are­na das Du­nas i Na­tal. Lu­is Su­a­rez nåd­de in­te fram till in­läg­get, ut­an val­de i stäl­let att bi­ta tag or­dent­ligt i ax­eln på den ita­li­ens­ke bac­ken Gi­or­gio Chi­el­li­ni. Den mex­i­kans­ke do­ma­ren Mar­co Rodriguez mis­sa­de till­ta­get, och i näs­ta an­fall gjor­de Uru­gu­ay i stäl­let 1–0 ge­nom Di­e­go Go­din, ett mål som skic­ka­de Ita­li­en ur tur­ne­ring­en och Uru­gu­ay till åt­ton­dels­fi­nal.

Fot­bolls­värl­den häp­na­de och ra­sa­de om vartan­nat.

Lu­is Su­a­rez ha­de för and­ra världs­mäs­ter­ska­pet i rad gjort sig till den mest av­skyd­de spe­la­ren. Fy­ra år ti­di­ga­re i Syd­af­ri­ka var han den som på ett re­gel­vid­rigt sätt in­di­rekt räd­dat Uru­gu­ays se­mi­fi­nal­plats. Det­ta ge­nom sin be­röm­da rädd­ning med han­den på mål­lin­jen mot Gha­na. Bet­tet i Chi­el­li­nis ax­el gjor­de in­te ba­ra att han stäng­des av från res­ten av VM med ome­del­bar ver­kan, när Fi­fa gick ige­nom tv-bil­der­na ef­ter mat­chen be­slu­ta­des ock­så att Su­a­rez skul­le stäng­as av i de kom­man­de nio täv­lings­lands­kam­per­na, plus fy­ra må­na­ders av­stäng­ning från all fot­boll. Av­stäng­ning­en var den tred­je för Su­a­rez, samt­li­ga för att ha bi­tit en mot­stån­da­re. När han fick hö­ra om straf­fet grät han.

När Su­a­rez nu gör sitt tred­je Vm-slut­spel hop­pas han och Uru­gu­ay att ru­bri­ker­na en­bart ska va­ra po­si­ti­va. Till­sam­mans med Edin­son Ca­va­ni bil­dar han ett av tur­ne­ring­ens he­tas­te an­falls­par, du­on gjor­de to­talt 15 mål i det sy­da­me­ri­kans­ka kval­spe­let, trots att Su­a­rez då var av­stängd i de fy­ra förs­ta om­gång­ar­na. Det kan ock­så va­ra slu­tet på en era. Bå­de Ca­va­ni och

Su­a­rez har fyllt 31 i år och även om Di­e­go For­lan spe­la­de VM som 35-åring 2014 finns det långt ifrån någ­ra ga­ran­ti­er att da­gens an­falls­par ska hål­la sam­ma klass 2022. El­ler ens fort­fa­ran­de spe­la.

– Vi är från sam­ma ge­ne­ra­tion, har spe­lat till­sam­mans i de oli­ka lands­la­gen se­dan 2007. Vi kom­mer dess­utom bå­da från sam­ma stad, Sal­to, i Uru­gu­ay. Vi kom­mer för­stås gö­ra allt vi kan för att gå så långt som möj­ligt. Jag vill att det här ska bli mitt VM, ef­ter att jag fick läm­na som jag gjor­de 2014, sä­ger Lu­is Su­a­rez.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.