BA­RA EN RE­KLAM(S)PELARE?

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Hen­rik Lund­gren

AUSTRA­LI­EN n 38 år gam­mal och ba­ra en dryg tim­mes spel­tid un­der vå­ren. Men det sto­ra af­fisch­nam­net i en re­klam­kam­panj i Austra­li­en.

Är Tim Ca­hill ut­ta­gen en­bart av kom­mer­si­el­la skäl?

– Han är ett spe­ci­al­fall, sä­ger för­bunds­kap­te­nen

Bert van Mar­wijk.

Tim Ca­hill är Austra­li­ens störs­te fot­bolls­spe­la­re ge­nom ti­der­na. Vm-de­bu­tant 2006 då han blev den förs­te au­stra­li­ern ge­nom ti­der­na att gö­ra mål i värl­dens störs­ta tur­ne­ring. Mål­gö­ra­re ock­så 2010 och 2014. Han är den bäs­te mål­skyt­ten i lands­la­gets histo­ria, låg ba­kom playoff­se­gern mot Sy­ri­en med si­na vik­ti­ga mål i hös­tas… … och han är 38 år gam­mal. Tim Ca­hill togs emot som en su­per­hjäl­te när han i vint­ras val­de att gå till­ba­ka till Mill­wall. Men un­der vå­ren har han fått nöja sig med tio in­hopp i Cham­pi­ons­hip, på sam­man­lagt 73 mi­nu­ter. Och se­nas­te gång­en han gjor­de mål i en täv­lings­match var just mot Sy­ri­en i ok­to­ber i fjol.

Sam­ti­digt har lands­man­nen Ja­mie Macla­ren, 24, un­der vå­ren gjor­de suc­cé i skots­ka Hi­ber­ni­an (åt­ta mål på 15 mat­cher) och länge ver­ka­de Ca­hills dröm om ett fjär­de Vm-slut­spel gå i kras.

Men när för­bunds­kap­te­nen Bert van Mar­wijk tog ut sin 26-man­na­trupp i maj fanns Ca­hill, och in­te Macla­ren, med. Många sup­port­rar ra­sa­de mot be­slu­tet och in­te blev det mind­re liv i luc­kan över att det au­stra­li­en­sis­ka ben­sin­bo­la­get, tilli­ka för­bun­dets störs­te spon­sor, Cal­tex da­gen fö­re ut­tag­ning­en gått ut med en jät­te­lik re­klam­kam­panj för VM, med Ca­hill som front­fi­gur.

Så är han med i Vm-trup­pen, trots ål­derskräm­por, av kom­mer­si­el­la or­sa­ker?

– Ab­so­lut in­te. Kol­la in Ca­hills me­rit­lis­ta. Han är en spe­la­re som har räd­dat Soc­ce­roos och Austra­li­en så många gång­er, fräs­te fot­bolls­för­bun­dets vd Da­vid Gal­lop när han fick frå­gan. För­bunds­kap­ten van Mar­wijk: – Han är spe­ci­ell på al­la sätt och vis. Han är 38 och en av de bäs­ta nå­gon­sin i Austra­li­en. Han är ock­så en spe­la­re som kan gö­ra skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.