PRE­SEN­TE­RA­DE TRUP­PEN – PÅ MACKEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

SER­BI­EN n Det bru­kar va­ra flå­di­ga histo­ri­er när Vm-trup­per ska pre­sen­te­ras. Lyx­ho­tell, pam­pi­ga för­bunds­bygg­na­der el­ler na­tio­na­la­re­nan är rim­li­ga eta­blis­se­mang för den ty­pen av ak­ti­vi­te­ter. Ser­bi­en gick en an­nan väg. För­bunds­kap­ten Mla­den Krsta­jic står up­pen­bar­li­gen med bå­da föt­ter­na på jor­den. För när han lis­ta­de upp nam­nen som skul­le få åka med till Ryss­land gjor­de han det på en… ben­sin­sta­tion. Den ser­bis­ka pres­sen var in­te im­po­ne­ran­de.

”Den här mil­jön skri­ker: ’vi pla­ne­rar in­te att bli lång­va­ri­ga i Ryss­land’, skrev jour­na­lis­ten Mi­los Mar­ko­vic och fort­sat­te:

”Och när man in­te trod­de att det skul­le kun­na bli vär­re så bör­jar det ös­reg­na på pre­sen­ta­tio­nen vid ben­sin­sta­tio­nen”.

Alek­san­dar Prijo­vic, ti­di­ga­re i Djur­går­den, är med i trup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.