CHRI­S­TEN­SEN: PRE­STIGE & VIK­TIGT ATT VIN­NA MOT SVE­RI­GE

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Hen­rik Lund­gren

Ut­lå­ning­en till Bun­de­s­li­gas­li­ga sat­te fart på ut­veck­ling­en.

Nu är Andre­as Chri­s­ten­sen,n, 22, en stjär­na i Chel­sea och re­do för VM.

– De två åren i Tyskland för­be­red­de mig bra, sä­ger han.

Han var den som in­led­de mål­skyt­tet mot Ir­land, den match som tog Dan­mark till VM. Det var denn lo­gis­ka slut­punk­ten på en höst som för Andre­as Chrishri­s­ten­sen in­ne­bu­rit de­but i Pre­mi­er Le­a­gue, Cham-cham­pi­ons Le­a­gue och allt­mer spel­tid i lands­la­get. et. Och nu ska du spe­la VM. Ha­de du kun­nat fö­re­stäl­la dig det här för ör någ­ra år se­dan? – Eh… nej. Mmen jag gläd­jer mig otro­ligt myc­ket. VM kom­mer att bl­bli en här­lig upp­le­vel­se och vi har en god möj­lig­het att ggå vi­da­re från grup­pen. Vad blir ab­so­lut vik­ti­gast för er att lyc­ka lyc­kas med? – Atatt vi hit­tar spe­let och for­men som vi ha­de un­der slu­tet av kval­spe­let. Och att Christi­an Erikse iksen hit­tar rätt. Han är vår stjär­na och hjär­na, det äär myc­ket an­svar som vi­lar på hans ax­lar. Ni ffår säll­skap av Sve­ri­ge och Is­land i VM. Vik­tigt att bli bäst där? – Jjag hop­pas att vi al­la går långt. Men om vi möts… mö det är ju väl­digt myc­ket pre­stige och oer­hört oe vik­tigt att vin­na de mat­cher­na.

Fo­to: GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.