TYSKLAND 20

Tyskland var la­get ba­ra en mor kun­de äls­ka. Sen blev de värl­dens kanske mest äls­ka­de lands­lag. Följ med ba­kom ku­lis­ser­na i Vm-histo­ri­ens störs­ta ma­ke­o­ver.

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Text: Pe­rer Boh­man

Tyskland ha­de just vun­nit EM 1996. Än­då var för­bunds­kap­te­nen Ber­ti Vogts oro­lig. Han kla­ga­de stän­digt hos för­bun­det över den kle­na åter­väx­ten ef­tersom tys­kar­na helt ha­de slu­tat vin­na tur­ne­ring­ar med ung­doms­lands­la­gen. De mäk­ti­ga re­gi­o­na­la för­bun­den ha­de till­sam­mans med stor­klub­bar­na an­sva­ret för ta­lang­ut­veck­ling­en, men sam­ar­be­tet var alar­me­ran­de frukt­löst. Det tys­ka fot­bolls­för­bun­det bör­ja­de få pa­nik. Lan­det skul­le ar­ran­ge­ra VM 2006 och fick un­der inga om­stän­dig­he­ter skäm­ma ut sig på hem­ma­plan.

Di­etrich Wei­se ha­de kar­vat fram Lothar Matt­häus ta­lang­ful­la ge­ne­ra­tion på 80-ta­let och fick den de­li­ka­ta upp­gif­ten att lö­sa pro­ble­met. Han drog upp am­bi­tiö­sa rikt­lin­jer om en helt ny in­fra­struk­tur och kräv­de att hund­ra­tals nya re­gi­o­na­la ta­lang­cen­ter skul­le öpp­nas. Vå­ren 1998 sa för­bun­det nej till pla­ner­na.

– Jag be­höv­de minst 125 mil­jo­ner kro­nor, men för­bunds­ord­fö­ran­den blev helt ga­len och glod­de van­sin­nigt på mig.

Det var ut­bildan­det av tu­sen­tals nya, kva­li­fi­ce­ra­de ung­domsträ­na­re som var den tyngs­ta pos­ten i Wei­ses pro­jekt.

– Pap­por­na som trä­na­de si­na barn ef­ter job­bet ha­de inga kva­li­fi­ka­tio­ner. Det räck­te in­te. Pap­por kun­de in­te va­ra lös­ning­en på vå­ra pro­blem.

Mas­siv ta­langsats­ning

Un­der VM i Frank­ri­ke blev det smärt­samt tyd­ligt hur långt Tyskland hal­kat ef­ter ta­lang­pro­du­cen­ter som Frank­ri­ke och Bra­si­li­en. Tys­kar­na åk­te ut i kvar­ten ef­ter att ha bli­vit ut­spe­lat av Kro­a­ti­en. För­bun­det helom­vän­de och god­kän­de Wei­sers plan. Må­let: ing­en ta­lang­full tysk skul­le ha läng­re än 25 kilo­me­ter från hem­met till elit­trä­ning på ett tyskt ta­lang­cen­ter. Den än usla­re in­sat­sen un­der EM 2000 två år se­na­re, då Tyskland skic­ka­des hem re­dan i grupp­spe­let, skyn­da­de yt­ter­li­ga­re på den mas­si­va ta­langsats­ning­en. Det räck­te dock in­te med en­skil­da re­for­mer.

– Tysk fot­boll tit­ta­de rakt in i en ka­ta­strof och det som följ­de var en re­vo­lu­tion i ung­doms­fot­bol­len, sä­ger Wei­se.

År 2000 kräv­de för­bun­det dess­utom att Bun­de­s­li­ga­klub­bar­na skul­le byg­ga eg­na ta­lang­cen­ter – nya aka­de­mi­er i världs­klass – in­om ett år. Det var för stor­klub­bar­nas eget bäs­ta me­na­de för­bun­det, men det in­såg in­te al­la och klubb­che­fer­na fick tving­as att ge­nom­fö­ra pla­nen. Plöts­ligt fanns det fle­ra hund­ra ta­lang­cen­ter i Tyskland där hund­ra­tu­sen­tals unga spe­la­re dril­la­des av tu­sen­tals väl­ut­bil­da­de och mo­der­na trä­na­re. Det form­li­gen kas­ta­des peng­ar över ung­doms­fot­bol­len i en ak­tion för att räd­da tysk fot­boll som var de­spe­rat och lång­sik­tig på sam­ma gång.

Över­pre­sta­tio­nen un­der VM 2002 då ett me­di­o­kert Tyskland lett av ur­kraf­ten Mi­chael Bal­lack tog sig he­la vägen till Vm-sil­ver var ett väl­kom­met hack i den dyst­ra ut­veck­ling­en. Men många tys­kar har svårt att rik­tigt upp­skat­ta pre­sta­tio­nen.

– Sau­dia­ra­bi­en, Ka­me­run, Ir­land, Pa­ra­gu­ay, USA och Syd­ko­rea på väg till fi­na­len. Ing­et lag i histo­ri­en har

haft en enkla­re re­sa, fnös Lothar Matt­häus när Sport­bla­det in­ter­vju­a­de ho­nom.

Stor­spe­la­ren Philipp Lahm glad­des över fram­gång­en, men var in­te im­po­ne­rad av då­va­ran­de för­bunds­kap­te­nen Ru­di Völ­lers ama­tör­mäs­si­ga verk­sam­het.

– Lands­lags­trä­ning­ar­na var av­slapp­na­de. Det var som att ett gäng kom­pi­sar åkt på se­mes­ter för att ha kul. Vi trä­na­de en tim­me, men ald­rig på nå­got spe­ci­fikt. Li­te in­lägg, kvadra­ten och av­slut. Ro­ligt, ab­so­lut, men to­talt slump­mäs­sigt. Det fanns inga tak­tis­ka ge­nom­gång­ar och ing­en vi­de­o­a­na­lys av mot­stån­dar­na.

Akut brist­va­ra på spe­la­re

EM 2004 ra­sa­de tys­kar­na ut i grupp­spe­let se­dan ett re­kord­svagtt lands­lag in­te lyc­kats be­seg­ra ett re­serv­be­to­nat­be­to­nat Tjec­ki­en i den av­gö­ran­de mat­chen.hen. Tyskland ha­de i många år för­li­tat sig på välträ­na­de och de­fen­sivt väl­or­ga­ni­se­ra­de­e­ra­de spe­la­re, men de mind­re na­tio­ner­naa ha­de kom­mit ifatt och var nu­me­raa minst li­ka bra som Tyskland påå för­svars-för­svars­spel. Sam­ti­digt var tys­ka ska spe­la­re en akut brist­t­va­ra i Bun­de­s­li­ga: an­taa­let ut­länds­ka spe­la­re ha-ha­de på tio år ökat från 17 pro-pro­cent till 49 pro­cent årr 2004.

Två år fö­re hem­ma--vm ha­de Tyskland ing­et lag, ag, inga ta­lang­er, ing­en för­bunds­kap­ten men en smärt­sam insikt: tysk lands­lags­fot­boll var säm­re än nå­gon­sin. För­bun­det bad på si­na ba­ra ben för att re­spek­te­ra­de ål­der­man­nen Ott­mar Hitz­f­eld skul­le ta över Tyskland och se till så att spe­lar­na in­te gjor­de bort sig un­der VM. – Mitt hjär­ta sä­ger ja, men mitt hu­vud nej. Jag är in­te i rätt fy­sisk form för att ar­be­ta med lands­la­get till 2006. Mi­na bat­te­ri­er är slut, ur­säk­ta­de sig Hitz­f­eld ihå­ligt, för nå­got år se­na­re trä­na­de han bå­de Bay­ern Mün­chen och Schweiz. Re­spon­sen på Hitz­felds be­slut var ag­gres­siv. – He­la den tyska­ty fot­bol­len vill ha Hitz­f­eld.hitzf Han mås­te ge till­ba­ka nå­got till oss, gnäll­de de tys­ka fot­bollspamp­fot­bollspam­par­na med en röst. Be­ske­det va­var en ör­fil i an­sik­tet på al­la fot­bolls­in­tre­bolls­in­tres­se­ra­de tys­kar. Ing­en ver­ka­de­de rik­tig­trikt sugen på att ta sig an mar­dröms­drömsupp­dra­get. Sam­sam­ti­digt blöd­de Bun­de­s­li­ga eko­no­no­miskt. Ett gi­gan­tiskt tv-av­tal ha­ha­de gått om in­tet se­dan tv-bo­lag­la­get gått i kon­kurs och klub­bar­na­na var nöd­ga­de att bör­ja tit­ta på spe­larna­lar­na i ded ta­lang­cen­ter som ju pum­pa­ded­de utt­in­tres­san­tai­nin­tres­san­ta to­ton­å­ring­ar. Re­dan 20032003-04 över­ty­ga­de Stuttgart i li­gan och ute i Eu­ro­pa med ett ung­dom­ligt gäng.

Men lands­la­get var fort­satt ett sor­ge­barn. Så än en gång gav sig Ber­ti Vogts in i hand­ling­en. I en för­tviv­lad jakt på ett spän­nan­de namn drog han till USA för att träf­fa Jür­gen Klinsmann. Den för­re skyt­te­kung­en bod­de se­dan ett par år till­ba­ka i USA – väl­känd (och pi­kad) i hem­lan­det för sin tro på mys­tis­ka ny­mo­dig­he­ter – och var för­sik­tigt skep­tisk när Vogts un­der en grill­kväll för­hör­de sig om hans syn på för­bunds­kap­ten­s­job­bet.

– Jag tar det, men ba­ra om jag får gö­ra job­bet på mitt sätt, sva­ra­de han.

Fak­tum är att Klinsmann re­dan 1998 så­gat tysk fot­boll i en tid­nings­ko­lumn och ma­nat till upp­ror mot de i hans tyc­ke re­ak­tio­nä­ra kraf­ter som styr­de spor­ten. Tid­ning­ar­na hå­na­de in­led­nings­vis va­let av för­bunds­kap­ten. ”Ska Bal­lack bör­ja hål­la på med yo­ga ba­ra för att Klinsmann kom­mit till­ba­ka från sin ex­il i USA?”, frå­ga­de sig tunga ta­blo­i­den Bild.

Klinsmann ren­sa­de ut det gam­la

Klinsmann för­änd­ra­de allt. Han häm­ta­de in psy­ko­lo­ger, vi­de­o­a­na­ly­ti­ker, kos­t­ex­per­ter och allsköns ame­ri­kans­ka spe­ci­a­lis­ter. Klinsmann var en skick­lig re­to­ri­ker och ut­märkt le­da­re, men sak­na­de er­fa­ren­het på trä­nings­pla­nen och an­ställ­de där­för tak­tis­ke tung­vik­ta­ren Jo­achim Löw som as­si­ste­ran­de. Han

”KLINSMANN INSPIRERADE OSS AL­LA. HAN VÅ­GA­DE LI­TA PÅ DEN NYA, UNGA GE­NE­RA­TIO­NEN. DET BLEV DET NOR­MA­LA.” Sport kan för­änd­ra män­ni­skors upp­fatt­ning­ar om en na­tion. Vi vil­le vi­sa upp ett nytt Tyskland.

ren­sa­de ut al­la som för­knip­pa­des med den gam­la re­gi­men. Tyskland störs­ta mål­vakt ge­nom ti­der­na, Sepp Mai­er, var ett av al­la of­fer när Klinsmann ock­så byt­te mål­vaktsträ­na­re. Dess­utom kräv­de han att lands­lags­spe­lar­na följ­de ett nog­grant ut­veck­lings­sche­ma även i sin klubb­mil­jö, vil­ket ir­ri­te­ra­de som­li­ga.

– Han mås­te slu­ta­de ifrå­ga­sät­ta allt, ut­brast Dort­munds sport­chef Mi­chael Mei­er.

”Väg­ra­de slå lång­bol­lar”

Spe­la­ren Tho­mas Hitzl­sper­ger minns hur me­to­diskt Löw och Klinsmann tog sig an det nya tys­ka spel­sät­tet.

– Löw väg­ra­de lå­ta oss slå lång­bol­lar un­der de ex­tremt långa trä­nings­pas­sen. ”Jo­gi” blev för­ban­nad var­je gång nå­gon in­te följ­de pla­nen, och den hård­he­ten ha­de jag in­te va­rit med om ti­di­ga­re. Till slut sat­te sig kort­pass­nings­spe­let för oss. Allt vi gjor­der­de med lands­la­get var myc­ket mer de­tal­je­rat,at, ex­akt och, ja, ge­nom­ar­betatt jäm­fört med klubb­la­get.

I ett led att ska­pa ett mer spe­lan­de lands­lag tog Klinsmann det tuf­faa be­slu­tet att pe­ta iko­nen Oli-oli­ver Kahn till för­månn för den med bol­len skick­li­gak­li­ga­re Jens Leh­mann.

– Vi mås­te slu­ta ja­ga­ga ef-ef­ter bol­len. Vi vill ha bol­len. Vi ska va­ra i fö­rar­sär­sä­tet, sa Jür­gen Klinsmann. ann.

För­bunds­kap­te­nensns mål för Tyskland un­der VM 2006 var am­bi­tiö­sa på grän­sen till ore­a­lis­tis­ka. Klinsmann vil­le in­te ba­ra att värd­na­tio­nen skul­le pre­ste­ra ett toppre­sul­tat, de skul­le dess­utom för förs­ta gång­en i fot­bolls­hi­sto­ri­en bli ett tyskt lands­lag som värl­den kun­de tyc­ka om.

– Sport kan för­änd­ra män­ni­skors upp­fatt­ning­ar om en na­tion. Vi vil­le vi­sa upp ett nytt Tyskland. Bå­de som land och lag. Tysk fot­boll var in­te ba­ra pan­zers (pan­svar­vag­nar) ut­an en mul­ti­kul­tu­rell sam­ling spe­la­re som kän­de sig be­kvä­ma i hem­lan­det men ock­så upp­skat­ta­des in­ter­na­tio­nellt. Men det skul­le ba­ra fun­ge­ra om vi spe­la­de en bra fot­boll, för­kla­ra­de Klinsmann. Mitt­bac­ke­mitt­bac­ken Per Mer­te­sack­mer­te­sac­ker be­skri­ver hur Klinsmann vå­ga­de bör­ja ösa ur den källakäl av ta­lang som då bör­jat fyl­las upp i Tyskland.land. – Kk­linsmann in­spi­re­ra­de­de os­so al­la. Han vå­ga­de li­ta på den nya, unga gen­g­e­ne­ra­tio­nen. Han ska­pad­pa­de en mil­jö där det var na­tur­ligt att sat­sa på yng­re spe­la­re. Det blevv det nor­ma­la­nor­ma­la. Men al­la vvar in­te över­ty­ga­de. Klins- mann för­sök­te för­kla­ra att tysk fot­boll, som länge skru­tit om att de fost­ra­de värl­dens mest välträ­na­de spe­la­re, sak­na­de tem­po. Bun­de­s­li­ga ha­de bli­vit en trött li­ga.

– Vi var kvar i gam­la hjul­spår. Vi be­rät­ta­de det för gub­bar­na på för­bun­det och de skrek ba­ra till­ba­ka: ”Ni och allt ert snack om fit­nes­s­trä­ning kom­mer dö­da tysk fot­boll!”.

Det var per­fekt att vi in­te vann ( VM 2006). Per­fekt för bil­den av Tyskland.

”Ego & en­sam­varg”

För även om re­sul­ta­ten un­der Klinsmann in­led­nings­vis va­rit star­ka stört­dök pre­sta­tio­ner­na la­gom till vå­ren 2006. Så sent som i mars för­lo­ra­de la­get med 1–4 mot Ita­li­en. I tv satt le­gen­da­ren Ste­fan Ef­fen­berg och kräv­de Klinsmanns av­gång.

– Han var ett ego re­dan som spe­la­re. En dröm­ma­re och en­sam­varg som är mer av en gu­ru än en tak­tisk stra­teg, dund­ra­de Ef­fen­berg.

Men kri­ti­ker­na fick fel. Ett of­fen­sivt ba­lan­se­rat Tyskland över­träf­fa­de al­la för­vänt­ning­ar un­der mäs­ter­ska­pet. Klinsmanns of­ta na­i­va men fram­gångs­ri­ka fot­boll gav in­te ba­ra re­sul­tat, ut­an pre­cis som han hop­pats ock­så fol­kets kär­lek.

– He­la lan­det stod ba­kom oss. Det var stör­re än ba­ra fot­boll. Are­nor­na ska­ka­de. Det var in­te tak­ti­ken som gjor­de att vi var så bra ut­an för att publi­ken lyf­te oss till en helt ny ni­vå, min­des Hitzl­sper­ger.

– Det var en så stor fest. Folk som in­te ens

gil­la­de fot­boll tit­ta­de på mat­cher­na. Tyskland upp­täck­te att vi kun­de va­ra ett varmt och väl­kom­nan­de land – och sam­ti­digt ha kul! Folk ha­de tys­ka flag­gor på bi­lar­na och att va­ra pat­ri­o­tisk var plöts­ligt okej, till och med coolt. Pat­ri­o­tis­men var op­ti­mis­tisk och in­klu­de­ran­de sna­ra­re än chau­vi­nis­tisk. I bör­jan var vi oro­li­ga över att gö­ra al­la be­svik­na, men ef­ter någ­ra mat­cher kän­de al­la: ”vi kom­mer vin­na VM!

Tyskland vann dock in­te. I stäl­let slogs de ut i den våld­samt un­der­hål­lan­de se­mi­fi­na­len mot Ita­li­en och knep till slut bron­set. Kanske var det li­ka bra, me­na­de Klinsmann, som ef­ter mäs­ter­ska­pet läm­na­de över an­sva­ret för lands­la­get till Löw.

– Det var per­fekt att vi in­te vann. Per­fekt för bil­den av Tyskland. Om vi ock­så vun­nit VM, utö­ver allt an­nat vi lyc­kats med un­der tur­ne­ring­en, så ha­de det va­rit för myc­ket att ta in för de and­ra län­der­na.

En mil­jard i spe­lar­ut­veck­ling

Sam­ti­digt skör­da­de klub­bar­na fruk­ter­na av den sys­te­ma­tis­ka ta­lang­ut­veck­ling­en. 2007 fick sju av Bun­de­s­li­ga­klub­bar­nas aka­de­mi­er högs­ta be­tyg. Fy­ra år se­na­re var de el­va och 2014 an­sågs fem­ton av arton klub­bar för­fo­ga över aka­de­mi­er i världs­klass. För­e­ning­ar­na i Bun­de­s­li­ga ha­de vid det la­get plöjt ner över en mil­jard kro­nor i spe­lar­ut­veck­ling och ta­lang­er­na flö­da­de in i tysk fot­boll. 2009 vann U21-lands­la­get, med spe­la­re som Ma­nu­el Neu­er, Jero­me Bo­a­teng, Mesut Özil, Sa­mi Khe­di­ra och Mats Hum­mels, EM i Sve­ri­ge. Bay­ern Mün­chen slu­ta­de helt so­ni­ka scou­ta fa­vo­rit­mark­na­den Sy­da­me­ri­ka. Det räck­te ju med Tyskland! 2013 var två av tre spe­la­re i Bun­de­s­li­ga tys­kar och an­ta­let unga spe­la­re ha­de mer än för­dubb­lats på någ­ra få år.

Mäs­ter­skaps­me­dal­jer­na ra­sa­de in på kon­tot i sam­ma takt som ta­lang­er­na togs ut i lands­lags­trup­per­na. EM 2008 gav sil­ver och VM två år se­na­re en brons­me­dalj. Bå­da gång­er blev ett över­läg­set Spa­ni­en för svårt.

– Jo­achim Löw tog enor­ma steg fram­åt mel­lan 2008 och 2010. Han ha­de ta­git över från Klinsmann ef­ter 2006 och klev ur den­nes skug­ga och för­bätt­ra­de sig vid var­je mäs­ter­skap. Han var bätt­re­re på allt: re­to­ri­ken, ka-ka­ris­man och tak­ti­ken. Men vi ha­de ing­et att sät­ta emot Spa­ni­en, såå det kän­des skit, be­rät-be­rät­tar för­sva­ra­ren Ar­ne Fri­edrich.

Det tys­ka fol­ket ac­cep­te­ra­de­cep­te­ra­de att la­get in­te vann VM 2006, EM 200808 el­ler VM 2010 ef­tersom lands­la­get pre­ste­ra­de­ra­de en ny, un­der­hål­lan­de fot­boll som var ge­nu­int­ge­nu­int gläd­jan­de att föl­ja. Vid EM 2012 var stäm­ning­en in­te li­ka ro­sig se­dan Ita­li­ens Ma­rio Ba­lo­tel­li myc­ket ovän­tat skju­tit bort Tyskland i se­mi­fi­na­len. Lands­la­gets förs­ta sto­ra miss­lyc­kan­de se­dan Klinsmanns re­vo­lu­tion.

21 av 23 från akademierna

La­gom till VM i Bra­si­li­enn 2014 var 21 av 23 spe­la­re i Vm-trup­pen fost­ra­de­t­ra­de i de aka­de-aka­de­mi­er och ta­lang­cen­ter somm mejs­lats fram i bör­jan av 00-ta­let.

Se­dan mil­len­ni­e­skif­tet ha­de­a­de dess­utom en ny spän­nan­de trä­nar­ge­ne­ra­tio­ne­ra­tion i Bun-bun­de­s­li­ga ta­git sig an den hordd av ta­lang­ful-ta­lang­ful­la spe­la­re som he­la ti­den ko­mom fram. Ralf Rang­nick, nu­me­ra i RBB Leip-leip­zig, och Jür­gen Klopp varr två trä­na­re som ut­nytt­ja­de de väl-väl­ut­bil­da­de och tek­niskt avan-an­ce­ra­de ung­do­mar­nas egen-nska­per­ska­per till max med ett avan-an­ce­rat­ce­rat pres­spel.

– Fot­bol­len harh bli­vit ett hel­telt an­nat spel de se­nas­te ti­o­io åren. För­änd­ring­en­för­änd­rin är bru­tal.al. La­gen gör of­tof­tast mål in­omm tio se­kun­der ef­ter att mann ta­git bol­len från mot­stån-n- da­ren, och att ta till­ba­ka bol­len från mot­stån­da­ren är enklast in­om åt­ta se­kun­der ef­ter man tap­pat den. Pre­cis allt ut­går från det, sä­ger Rang­nick. Tys­ka lag blev över­lägs­na på så kal­lad ”ge­gen­pres­sen”, ett ag­gres­sivt pres­spel som krä­ver bå­de hjär­na och hjär­ta. Det smit­ta­de för­ståsför­stås av sig på lands­la­lands­la­get. – Spe­lar­na spring­er merm och i hög­re has­tig­het.tig­het. Om du in­te ha­har viljan el­ler möj­lig­he­ten­he­ten att gö­ra de­det spot­tas du ut ur sy­ste­met. Det tysk­tys­ka la­get från VM 2014 är barn av aka­de­mi­a­ka­de­mi­er­na. De var star­kast i Bra­si­li­en, och sprang helt en­kelt myc­ket mer än al­laa and­ra. Tyskland har in­te ba­ra kom­mit­ko ifatt res­ten av värl­den, vi har till och med kom­mit för­bi­för­bi, me­nar Rang­nick. Det var dags­dag för Tyskland att in­te­te ba­ra charmchar­ma värl­den med vac­ker­tert spel, ut­an fak­tiskt ock­så vin­na ett mäs­tersk­mäs­ter­skap. An­nars skul­le 00-ta­lets förs­förs­ta ta­lang­kull, med Schweins­te­i­ger, Lahm och Mer­tes­sac­ker, ald­rig rik­tigt ha sva­rat upp mot sin po­ten­ti­al när ge­ne­ra­tio­nen­tio­nens värv sum­me­ra­des.

”DET TYS­KA LA­GET FRÅN VM 2014 ÄR BARN AV AKADEMIERNA. DE VAR STAR­KAST I BRA­SI­LI­EN OCH SPRANG MYC­KET MER ÄN AL­LA AND­RA.”

Vid EM två år ti­di­ga­re ha­de det fun­nits slit­ning­ar i trup­pen. Jo­gi Löw kräv­de där­för att stjär­nor­na från Dort­mund och Bay­ern Mün­chen de­la­de rum.

– Det fanns ing­et an­nat sätt. Vi be­höv­de byg­ga star­ka för­hål­lan­den mel­lan spe­lar­na ef­tersom ri­va­li­te­ten mel­lan Bay­ern och Dort­mund var ett hot. Så­dant kan för­gif­ta ett lands­lag, sa Per Mer­te­sac­ker.

”Möt­te bras­sar­na med lugn”

Stäm­ning­en lyf­tes mar­kant jäm­fört med den bråk­sju­ka som drab­bat trup­pen två år ti­di­ga­re un­der EM 2012. Den tys­ka pres­sen var dock oro­lig över att Löw åkt till Bra­si­li­en med ba­ra en en­da renod­lad cen­ter: Mi­roslav Klo­se. För­bunds­kap­te­nen av­fär­da­de kri­ti­ken.

– Det be­hövs in­te spe­ci­fi­ka for­wards. Vi har mas­sa of­fen­si­va spe­la­re. Tit­ta ba­ra på Tho­mas Mül­ler: han är fan­tas­tisk ef­tersom han ald­rig kän­ner press. Han blir ald­rig ner­vös fram­för mål.

Det märk­tes tyd­ligt un­der in­led­nings­mat­chen mot Por­tu­gal då Mül­ler dund­ra­de in ett hat­t­rick. I det ef­ter­föl­jan­de krys­set mot Gha­na slog Mi­roslav Klo­se till med sitt 15:e Vm-mål i kar­riä­ren och gick där­med upp i de­lad led­ning med Ro­nal­do i lis­tan över de bäs­ta mål­skyt­tar­na i Vm-histo­ri­en. – 15 Vm-mål på 20 mat­cher. Det är in­te il­la. Han väg­ra­de dock att bli jäm­förd med Gerd Mül­ler.

– Det vo­re ing­et an­nat än ett skämt. Han be­höv­de ba­ra 62 mat­cher för att gö­ra 68 mål i lands­la­get. Jag be­höv­de 132...

Ef­ter se­ger mot USA ställ­des tys­kar­na mot sen­sa­tio­nen Al­ge­ri­et i åt­ton­dels­fi­na­len. Det blev vis­ser­li­gen se­ger – dock ef­ter för­läng­ning – och ef­ter mat­chen skäll­de Mer­te­sac­ker ut en tv-jour­na­list som ställ­de för kri­tis­ka frå­gor. Ba­kom ku­lis­ser­na var spe­lar­na är­li­ga­re.

– Om vi spe­lar så här mot frans­män­nen åker vi ut, me­na­de And­re Schürr­le.

Tys­kar­na stre­ta­de dock vi­da­re till se­mi­fi­nal tack va­re en hörn­nick från Mats Hum­mels. Nu vän­ta­de värd­na­tio­nen Bra­si­li­en. Tyskland re­spek­te­ra­de för­stås mot­stån­det, men kän­de att det enor­ma stö­det från publi­ken lätt kun­de bli en bör­da för bras­sar­na som sak­na­de Ney­mar och Thi­a­go Sil­va. Jo­gi Löw: – Vi möt­te bras­sar­nas star­ka käns­lor med kon­di­tion, lugn, klar­het och tyd­lig­het. Vi viss­te att de­ras de­fen­siv var oor­ga­ni­se­rad om vi at­tac­ke­ra­de snabbt, men att det skul­le bli så bra...

Det blev Vm-histo­ri­ens värs­ta slakt. 7–1 till Tyskland ef­ter att la­get pres­sat och skju­tit sön­der Bra­si­li­en re­dan i den förs­ta halv­le­ken. Av ba­ra far­ten gick Mi­roslav Klo­se – den en­de tys­ke ute­spe­la­ren som in­te fost­rats i nå­gon av de nya akademierna – om Ro­nal­do som den bäs­te Vm-mål­skyt­ten ge­nom ti­der­na med sitt 2–0-mål.

– Vid 2–0 så var bras­sar­na re­dan oro­li­ga över att bli för­öd­mju­ka­de. Pres­sen var enorm och de kun­de in­te han­te­ra det men­talt. De kla­ra­de in­te av att bör­ja spe­la lugnt, sa Ju­li­an Drax­ler ef­ter mat­chen och Löw höll med: – De fick pa­nik och föll sam­man som lag. I halv­tid, när Tyskland re­dan led­de med 5–0, be­ord­ra­de ve­te­ra­nen Basti­an Schweins­te­i­ger barm­här­tigt lag­kam­ra­ter­na att re­spek­te­ra värd­na­tio­nen. Bra­si­li­en skul­le in­te un­der någ­ra om­stän­dig­he­ter för­ned­ras yt­ter­li­ga­re ge­nom över­dri­vet fin­tan­de el­ler an­nat jä­vel­skap.

Väg­ra­de fi­ra om de in­te vann

Fi­na­len då? Trots att la­get in­te ha­de vun­nit nå­got 06, 08 el­ler 10 ha­de de fi­rats furst­ligt på Bran­den­bur­ger Tor för si­na pre­sta­tio­ner ef­ter mäs­ter­ska­pen. In­för Vm-fi­na­len mot Ar­gen- ti­na 2014 tyck­te de tys­ka spe­lar­na att det fick va­ra nog med den ty­pen av oför­tjän­ta hyll­ning­ar. Spe­lar­rå­det in­för fi­na­len för­kla­ra­de att la­get väg­ra­de bli fi­ra­de om de in­te vann tur­ne­ring­en.

Den jäm­na fi­na­len stod och väg­de fram till för­läng­ning­en. Då be­slu­ta­de sig Löw för att by­ta in Ma­rio Göt­ze. Han var själ­va ur­ty­pen för de tek­niskt full­än­da­de spel­ge­ni­er­na som fost­ra­des på de tys­ka ta­lang­centren.

– Vi­sa Mes­si att du är bätt­re än han är, skrek Löw. Klo­se nöj­de sig med två ord: – Gör mål! Göt­ze lev­de upp till för­vänt­ning­ar­na. I den 113:e mi­nu­ten däm­pan­de han en pass­ning boll på brös­tet i straff­om­rå­det och dun­ka­de ur snäv vin­kel in se­ger­må­let och säk­ra­de VM­gul­det åt Tyskland.

Jo­achim Löws as­si­stent Oli­vi­er Bi­er­hoff sam­man­fat­ta­de käns­lan bäst ef­ter se­gern.

– I Bra­si­li­en spe­la­de la­get åter­i­gen på ett sätt som gjor­de he­la Tyskland gla­da. 2006 var vi de fi­na vär­dar­na som steg åt si­dan för vin­nar­na i mäs­ter­ska­pet. 2014 do­mi­ne­ra­de vi och vann – och folk tyck­te om oss än­då.

Jo­achim Löw lyf­ter Vm-buck­lan ef­ter se­gen mot Ar­gen­ti­na.”2014 do­mi­ne­ra­de vi och vann – och folk tyck­te om oss än­då”, sä­ger Oli­vi­er Bi­er­hoff. Fo­to: BILDBYRÅN

Ma­rio Göt­ze av­gjor­de Vm-fi­na­len 2014.Fo­to: BILDBYRÅN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.