GENERELL SPELIDÉ

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Syd­ko­rea är in­te li­ka flex­ib­la som ex­em­pel­vis Mex­i­ko. Även om 3–4–3 tes­ta­des mot Po­len så har för­bunds­kap­te­nen Shin Tae-yong ristat in ett 4–3–3-sy­stem som byg­ger på bol­l­in­ne­hav och stor rö­rel­se på of­fen­siv plan­hal­va. Syd­ko­rea är ett pass­nings­skick­ligt lag som vill spe­la kort och spe­la sig ige­nom med snab­ba kom­bi­na­tio­ner. Om den klas­sis­ka upp­la­gan från hem­ma-vm 2002 var ett om­ställ­nings­ba­se­rat lag är da­gens lands­lag mer spel­fö­ran­de.nde. Syd­ko­rea vill äga bol­len och job-job­bar fre­kvent med­med överbelastning-över­be­last­ning­ar. De har ett ak­tiv­tak­tivt pres­spel där man vill vin­naa till­ba­ka bol­len så fort som möj­ligt. jligt.

Nyc­kel­spe­la­re­e­la­re är tvek­löst Pre­mi­er Le­a­gue-gue-stjär­nor­na Son Heung-min (Tot­ten-tot­ten­ham) och Ki Sung-yeung (Swan­sea). Son har en re­la­tivt fri roll­ll me­dan Ki är den sommskas­ka sty­ra de ti­di­ga ga upp­spe­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.