VÅR STÖRS­TA PODDSATSNING NÅ­GON­SIN!

Fotbolls VM - - News -

nn Sport­bla­det stor­sat­sar på podcast un­der he­la VM med fle­ra oli­ka pod­dar un­der ett och sam­ma tak. I Vm-pod­den hit­tar du ge­nom­gång­ar av all grup­per, spa­ning­ar av Si­mon Bank och Jo­han­na Frän­dén, di­rektrap­por­ter från Sve­ri­ges läger samt såklart ana­ly­ser och re­ak­tio­ner fle­ra gång­er i vec­kan un­der he­la mäs­ter­ska­pet bå­de från stu­di­on och från vå­ra ut­sän­da i Ryss­land.

– Sport­bla­det har Sve­ri­ges star­kas­te upp­ställ­ning fot­bolls­hjär­nor och ing­en­stans får man li­ka myc­ket som i Vm-pod­den. Man kan näs­tan se den som ett flö­de av fot­bolls­jour­na­li­stik sna­ra­re än ett klas­siskt for­mat. På så sätt kom­mer man ock­så när­ma­re Vm-pul­sen än nå­gon­sin ti­di­ga­re, sä­ger Pa­trik Syk podcas­t­an­sva­rig på Sport­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.